HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 827.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

I
2
` i
_?
. tg
. . 13 . n
ze kan de zamenhang, het verband in de Nederlandsche _` j
troepen het best verbroken worden; dan zou de Heer p i
van Lönmv Sm.s zich kunnen vleijen dat vraagstuk te .,
hebben opgelost door zijne indeeling der militie in twee à
soorten van bataillons. ·
Van de kaders uit de militie, die zes maanden gediend
hebben, zal ik niet spreken. Dat is het eigenlijke nieuwe V ,¥‘»‘?
denkbeeld van den schrijver, dat vóór hem nog door ¤·
, niemand geopperd is; maar het is toch eigenaardig om J
op een oogenblik dat , door verdeeling van den arbeid,
alle industriën groote vorderingen maken , de Heer van jj
i Lönnr Sms zijn voorstel van militie-officieren à 6 maan- l
den dienst te zien ontwikkelen. Het spreekwoord dat
aan twaalf ambachten dertien ongelukken toeschrijft l
j komt mij hier onwillekeurig voor den geest. - S "
De Schrijver heeft het Pruissisehe­stelsel dat aan al¥ ‘ l
le linie­bataillons vaste kaders geeft, en die bataillons l i
A aanvult met soldaten die 2 jaren dienen , ontzenuwd .
ë door die kaders slechts bij een gedeelte der bataillons l
‘ te geven, en de diensttijd tot 6 maanden te beperken. Mj
, Waarom niet tot 6 weken, waarom niet tot 6 dagen ? { i
YVaarom , als men zoo goed op weg is, opgehouden? l ij j
al Zie hier eene zainenstelling, die op even goede gronden
‘l berust als die van. den Heer van Lömsn SELS. Hij wil 42
bataillons met militie van 6 maanden dienst. Welnu,
ik stel voor: 4 bataillons, met soldaten van zes weken W
dienst , of wel 420 bataillons , met soldaten van zes dagen
A ( dienst, al naarmate van den smaak des lezers. Wil men E
nog meerdere combinatiën? Een ieder kan zich verma­ S
ken met er zoo vele daar te stellen als hij verkiest, al-
len even doelmatig als de bovenstaande.
Alvorens over te gaan tot het aanwijzen van eenige A
sophismen omtrent de plaatsvervanging, wil ik u eerst ,
nog doen opmerken de physieke onmogelijkheid om de l
organisatie der Veld- en Hijdende­Artillerie , zoo als die
door den Schrijver is voorgesteld, ten uitvoer te leggen.
l Elke kompagnie zou namelijk anderhalve batterij moeten
bespannen. Zie hier eenige zeer welsprekende cijfers: 1
Vóór den opstand in België waren er 8 kompagniën
i l
r
=•
j af