HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 818.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

l F
I
l
12
Veronderstel b. v. Lochem als hoofdplaats eener hal-
. ve kompagnie; dan moeten zich de miliciens uit de
gemeenten Borculo, Lochem, Ruurlo, Laren, Verwol­
· de en V orden, vormende het kanton Lochem, groot «
31,509 bunders en bevolkt met 15,700 inwoners, te
Lochem vereenigen. Nu vraag ik aan ieder onbevoor­­
deelde: is dit practisch mogelijk? Is het voordeelig ve-
le ingezetenen een paar dagen uit hunnen kring van
werkzaamheden te rukken, om ze twee uur te doen
exerceeren? Is dit niet tevens een groot bezwaar voor I s
de inwoners van Lochem, door de gestadige inkwar­
g ' tiering? g
Het aangehaalde voorbeeld is genomen , uit eene streek
van gemiddelde volkrijkheid. In Drenthe hebben de ,
l 11 gemeenten Koevorden, Borger, Dalen, Emmen, [1
· Odoorn, Oosler­Hes.s‘elen, Boswin/cel, Schoonebeek,
` Sleen, Wesleröorh en Zweelo, ongeveer 12,000 zielen.
In Holland, hoe vreemd dit schijnen moge, is het niet
_,‘· ·` veel beter; want daar wordt de groote gemiddelde be- , ,
` volking door de vele groote steden veroorzaakt. Zoo
vindt ik b. v. in het Aard. Woordenó. van van nm; l
AA , het kanton Vooróuvg, bestaande uit de gemeen-
ten I/`ooróuvg , Nooldorp, Rgïswgjh, Slompwgjh, Legal- g
schendam (noordzijde), Soelermeer en Zegwaard, aan-
gegeven op 11,305 bunders met 11,160 inwoners; zoo- ~
dat daar, om eene halve kompagnie te leveren, nog i
de gemeente Voorschoien met 1,381 bunders , en 1,660 ‘
zielen, en Pgjnacher met 1,863 bunders en 1,350 in-
ll woners bij moeten gevoegd worden. -­ Het geheele ‘
stelsel van oefening beantwoordt dus aan de vraag:
Q hoe kan de meeste tijd­verknoeijing, de minste oefening
ä opleveren.
En door wie zouden nu die halve kompagnies-oefe-
ningen geleid worden? ·
i ' In de ééne halve kompagnie door een kapitein, en '
S in de andere door een sergeant uit het leger; terwijl
overigens het kader aan ofiicieren en onderollicieren bijna ‘
" geheel bestaat uit miliciens van zes maanden dienst.
) Ware er eene prijsvraag uitgeschreven : op welke wij-
' {
l i
ll
ll
l .
` . er