HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 798.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

` ä
a à
2 ‘ i
i U ‘ 5
in dus reeds achter staat bij alle andere, terwijl de _ "
weinige geoefendheid der milieiens in marcheeren en
schieten niet door het kader kan vergoed worden. Zijne jAAA
reserve-bataillons hebben slechts een kader uit het le-
ger van 30 man, en bestaan verder uit ruim 700 mi- _
lieiens , die vroeger zes maanden gediend hebben, ter- ,
wijl ook bijna het geheele kader uit die lieden bestaat. .~"i
Daarenboven wordt zoodanig bataillon , uit slechts twee ‘
ligtingen bestaande, jaarlijks om de helft vernieuwd; i
en gij zult dus wel inzien dat een zoodanig bataillon A;]
niet veel meer zal zijn dan een verwarden troep lotelin­ `
gen, zonder verband, zonder eenheid, en waarbij de
meerderen hunne minderen, deze hunne meerderen niet
j kennen, waarbij niet het minste onderling vertrouwen
kan bestaan. Zoodanige bataillons zullen niet te verge· {
lijken zijn bij Pruissische bataillons, niet alleen der linie ï Q
troepen , maar zelfs der landweer. Maar niet alleen zullen i i
I deze reserve bataillons alle eenheid missen, hunne geheele
zamenstelling, hunne oefening, zoo als de Majoor van j
Lömnv Sm.s die voorstelt, is eene onmogelijkheid. Im-
mers lezen wij op bl. 27 «dat de reserve, naarmate
van de afstanden, met halve of met geheele kompag­ ·j.
niën len minsle tweemaal s’ maands gedurende eenige
i l. uren zoude moeten vereenigd worden. » Ik laat hier il
A een voorbeeld volgen van het groote gemak, dat deze
j wijze van oefening, èn aan de milieiens, èn aan de an- ,
, dere ingezetenen zal geven. jj
e De Majoor van Lömta Sms stelt 21 reserve bataillons
à 5 kompagniën, of 105 kompagniën voor; elke kom- 1 $
pagnie wordt dus gereeruteerd uit 29,000 à 30,000 in- AA
j woners, en elke halve kompagnie uit 14,000 à 15,000 F
ik zielen.
I Behalve in de groote steden , zal het zamentrekken
T van geheele kompagniën overal zwarigheid ontmoeten;
i en zelfs dat van halve kompagniën is niet goed uitvoer- §
baar. Zie hier een voorbeeld daarvan, op een terrein
dat u, èn den Majoor van Löismv Sets, èn de kiezers in
het Zutphensehe welbekend is; en dat het weinig practi-
sche van die oefenings wijze der militie zal aantoonen. A
J
· u
nl
. `/‘
, .,1+
,_.,. A _ ______, K3; '
· » z ,/ t`