HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 813.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

l
- l
10 j
de kortere diensttijd, wordt veel van het reg; vam
jilaatsvervanging gebruik gemaakt; zelfs bij eenen· wer­·
kelijken diensttijd van slechts drie maanden.
Wat nu de kaders betreft: deze bestaan soms
I"rankrQ`k, wanneer de vrijwillige diens-tneming niet veel
opneemt (hetwelk in onderscheidene jaren zeer verschil-
lend is geweest) voor een gedeelte uit de militie zelve;
maar deze dient ook 3, 4 of zelfs meerdere jaren. In
Pruissen, bij korteren diensttijd, als 2 en 3 jaren in~
den regel, 1 jaar bij uitzondering voor de geld hebben-
den , bestaan toch de eigenlijke kaders der garde-, linie-, `
jager- en seherpsehutters­bataillons wel degelijk uit ei-
genlijke soldaten, en alleen bij de landweer grootendeels
ij uit militie, die vroeger 2 à 3 jaren gediend heeft. In j
‘ Nederland, bij nog ko·rter diensttijd, bestaat het gehee· i
iw le kader uit vrijwilligers of eigenlijke soldaten van
‘ beroep.
Gij bemerkt dus al dadelijk: dat het plaatsvervangen I
zelve niet de oorzaak is, dat in Nederland geene ka-
ders uit de militie worden getrokken; want dat dit in·
Pruissen even1nin plaats heeft bij de linie~infanterie;
` maar dat in beide landen den korten diensttijd der mili-
tie daarvan de oorzaak is; en dit vooral in Nederland.
Dat die diensttijd bij de afsehalling der plaatsvervanging i [_
althans niet grooter zou worden, behoeft geen bewijs;
de Heer van Lönm Sms zelve brengt dit reeds, om
j zijn voorstel smakelijk te maken, op zes maanden te- ,
nl rug. De plaatsvervanging doet hier dus niets ter zake. =
Vergelijk ik nu de bataillons, zoo als die door den
je Majoor van Löixnn Sms worden zamengesteld, met de
L Pruissisehe, dan ontwaar ik al dadelijk, dat zij in alles
bij deze zullen achterstaan. I
Vooreerst verdeelt onze Schrijver de reeds zoo korte F
diensttijd van vijf jaren in twee perioden, van drie en T
twee jaren , en deelt de milieiens in elk derzelve bij ge·­ l
heel versehillende' bataillons in. Zijne zoogenoemde
J veld­bataillons bestaan uit een kern van 260 man sol-
daten en 900 man militie, in drie ligtingen, zoodat
een bataillon jaa1·lijks met fi vernieuwd wordt, en l1ier­
1
l
l
r
K jr·,<`h;ï_·,v` Mäjvll `. , ­ J_ avril ,,, ‘ ` ‘ i E , . ‘v ` j j _ H j. V _ _ 0