HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 790.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

¢~ ä
. '
9 F;
zich op eigen kosten kleedende en uitrustende. Dit ~g ` i
is dus wel eene ware geld-aristoeratie; want geld geeft
regt op eenen minderen diensttijd, hetwelk bij ons te .
lande, en ook in I*`rank1·y'/e, het geval niet is.
Het stelsel, dat in Nederland wordt gevolgd, houdt
i het midden tusschen het Engelsche en Pruissisclie. Elk · F
bataillon bevat namelijk een geheel oud kader, en eene _,i·ïïi
vrij aanzienlijke kern vrijwillige soldaten, zoodat reeds ­ ii E il
` zonder de militie, het bataillon eenige zelfstandigheid l
heeft, en bij de linie­infanterie 330 , bij de grenadiers je 1
en jagers circa 440 man sterk is. In ronde som ko-
men dan bij de eerstgemelde bataillons nog tweemaal, ` j
en bij de keurkorpsen nog eenmaal dat getal aan mili- Q j
gj ciens , verdeeld in vijf ligtingen. Volgens de eigenlijke «
bestemming der militie (zoo als ook voor 1830 geschied­· l j
«· de) blijft de eerste ligting een geheel jaar onder de wa- i
penen, en komt dan nog elk der volgende jaren eene l
j‘ maand (volgens de nieuwe grondwet zes weken) op; de
j totale dienst in de gelederen is dus hoogstens 18 maan- ` l
[ den. Wegens de kern van oud gedienden, zal gemid- Bij
{ deld een Nederlandsch bataillon jaarlijks met § à ,*0 ver- T
nieuwd worden; en dus meer vastheid bezitten dan
Q` een Pruissisch , evenveel als een Fransch bataillon. j jj
Van lieverlede is men onder het bestuur van den ge- fl
i raal LIST aangevangen den diensttijd tot drie maanden te jj
verminderen, en soms het wederopkomen geheel achter- N
j wege te laten; zelfs heeft men de ligtingen der militie
niet eenmaal geheel gekleed of uitgerust; zoodat deze (Xl
manschappen, zonder randsels , zonder schoeisel, met zeer
· weinig kleederen, zonder eenige oefening in marcheren
of schieten, volstrekt onbruikbaar zouden zijn om da- 2
delijk te velde te rukken.
Past men echter het Nederlandsche­stelsel geheel toc,
` zoo als de grondwet gedoogt, dan behoeft het weinig jl
onder te doen voor het Pruissisclie, daar het grooter ` ,
« getal vrijwilligers kan opwegen tegen de mindere oefe­ i,·
ningtijd der militie; en zelfs dat meerder getal vrijwil­ l
ligers beter voor onze gesteldheid past bij spoedige uit- i
zending van hulptroepen naar Indië. Niettegenstaande
· J
· i
li.
ll Z
1/r
ik/V';