HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 10

JPEG (Deze pagina), 810.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

S
gen diensttijd tot goede schutters worden gevormd.
' In Pruissen , dat er altijd naar streeft om bij eene
geringe bevolking (14 millioen zielen) met de kleinste
som het grootste leger te onderhouden, worden jaarlijks
25,000 manschappen der 80,000 tot de dienst geschikte
jougelieden van 21 jaren opgeroepen; het geheele getal `
mannen van dien leeftijd bedraagt jaarlijks 100,000. De
overige der 80,000 bekwamen, worden bij de landweer
ingedeeld. De linie- of militie­bataillons (zooals men i
ze noemen wil) hebben kaders van vrijwilligers; en van
_ den diensttijd, die slechts 5 jaren bedraagt, worden er
bij de infanterie 2 , bij de kavallerie 3 bij de korpsen
doorgebragt. Dan gaan de manschappen met verlof,
i maar blijven meestal tot hunne respectieve korpsen j`
j behooren. De kaders, die grootendeels uit langer die-
’ nende manschappen bestaan, in rekening brengende, ,
`_ zal men bevinden dat elke troep jaarlijksch ongeveer met i_
l ’/¤ vernieuwd wordt; en daar dezelfde manschappen
· hunne vijf jaren dienst uitdienen bij dezelfde korpsen , j
kunnen deze derhalve een' voldoende zamenhang be-
houden, ofschoon die reeds minder zal zijn dan bij het j
Fransche­stelsel met zevenjarigen diensttijd. ‘;
Al die 2 à 3 jaren werkelijk gediend hebbende man-
schappen, gaan over in de landweer, 1. ban, waarvan
de kaders voor een klein gedeelte uit het leger bestaan, `°
(22 man per bataillon) maar overigens uit die 2 21 3
jaren gediend hebbende miliciens , worden aangevuld.
‘; In I*iö‘a¢z/wg]/t, bij den langeren diensttijd, is uit den
j _aard der zaak de plaatsvervanging in zwang, maar
(y wordt, even als in Nederland, op eene ondoelmatige ·
wijze toegepast; zoodat, volgens den Franschen minister
V van oorlog, vier- vijfden der strafkompagniën uit
plaatsvervangers bestaan; een gebrek dat trouwens niet
het stelsel zelve aankleeft, maar alleen de wijze van ‘
uitvoering. In Pruissen, waar de diensttijd korter is,
heeft geene remplaceering plaats; maar om studerende ,
, jongelingen eenig gemak te verschaffen, is bepaald dat
deze met éénjarige vrijwillige dienst in de gelederen,
en twee jaren in de reserve kunnen volstaan, mits
1
{
U
l
`x