HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 9

JPEG (Deze pagina), 419.25 KB

TIFF (Deze pagina), 3.37 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

KOLONEL ROOSEVELT.
ii Theodore Roosevelt, Washington 18 Janiiari 1909.
Ter gelegenheid van het Afrikaansche 75­jarige
Jnbileuiiisfeest in de ,,Metropolita`n Memorial
­ Methodist Episc0paI” kerk te Washington. D.(J.'
(Uittreksel uit de ,,New York Tiines" van 19
Januari 1909.)
, ,,ln Indië vinden wij het meest indrukwekkende voor-
beeld dat de geschiedenis ons biedt, aangaande het wel-
geslaagde bestuur door mannen van Europeesch bloed
van een dicht bevolkt gebied in een ander vasteland.
_ Het is de grootste daad in haar soort, die men aan-
schouwd heeft sinds de instorting van het Romeinsche
Rijk. Het is zelfs een grootere daad dan die, welke ver-
richt werd onder het bestuur van het Romeinsche Keizer-
rijk. Zonder twijfel zijn er vergissingen begaan; het zoude ·
‘ bovenmenschelijke krachten vereisoht hebben eene zoo
_ enorme taak te volbrengen zonder vergissingen. Het is
gemakkelijk genoeg tekortkomingen aan te duiden, maar
het feit blijft toch bestaan, dat de goedgeslaagde admini-
stratie van het Indische Keizerrijk, door de Engelsohen,
een van de meest gedenkwaardige en bewonderenswaar-
dige successen van het witte ras is, welke gedurende de
g laatste twee eeuwen tot stand gebracht werden.
Over het geheel genomen is het van onnoemlijk nut
geweest voor de Indiërs zelf.
7