HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 39

JPEG (Deze pagina), 416.74 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

ll
er ‘ W
en

LI']
L" INDIE’S LEVEN EN GEDAOHTEN, 1908.
.n
,,De meest dringende behoefte van Indië is thans maat-
, schappelijke hervorming, die geheel afhangt van het volk
en niet politieke hervorming, die van den Staatmoet uit-
gaan. En toch is de beweging voor maatschappelijke
­ hervorming in Indië tegenwoordig slepender dan tijdens
de laatste kwarteeuw. En zij, die het luidste schreeuwen
om politieke rechten, zijn degenen, die met gefronste
wenkbrauwen de beweging voor maatschappelijke hervor-
ming aanzien.
En men bedenke, dat de lieden, die het hardst schreeuwen
tegenwoordig om nationale onafhankelijkheid, dezelfden
zijn, wier antecedenten en wier grondbegrippen van leven
en gemeenschap hen zouden verbieden, zelfs de meest
. eenvoudigmaatschappelüke, om niet te zeggen politieke,
rechten te geven aan de helft der bevolking van ’t land.
De wijze, waarop de Brahmaan en de hoogere Sudras, j
die van het Britsche gouvernement dringend eischen,
wat zij beschouwen als van God gegeven rechten, in
woord en in daad hunnen medeburgers. den zoogenaarnden
verworpelingen en anderen leden der gemeenschap, de
meest eenvoudige beginselen van vrijheid en bevoorrech­
ting, die zij zelven thans genieten, ontzeggen, is een be-
37