HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 37

JPEG (Deze pagina), 475.03 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

_ grooter dingen in staat gesteld dan waarvan ooit hunne
ll ` voorvaderen droomden; kortom, ·l1et heeft tot hen ge-
F bracht het eerste, vroege begrip van nationaal bestaan en
tl het verlangen naar onafhankelijkheid en macht. En het
9 heeft den geest tot bedaren gebracht, die lien dusdanig
1 , . wakker geschud had, door hun meer en meer voor-
I' rechten en macht te schenken. Het zal Groot·Britannië
° eeuwig tot eer strekken, dat het de tegenwoordige agitatie
mogelijk maakte. Stel u eene dergelijke beweging als deze
l' voor in het tegenwoordige Rusland of zelfs in meer-
• ` gevorderde Europeesche landen! Want men moet niet
5 vergeten, dat de inlander in Indië volkomen vrijheid van
I spreken heeft en dat de pers niet aan banden ligt, zoodat
· hij alle instellingen van liet land mag aanvallen en alle
‘ gezaghebbenden, onverschillig welken.
l Vele inlanders maken tegenwoordig op schandeliike
· wijze misbruik van de Regeering. Velen onder ons ver-
’ meenen, dat dit veel te groote voorrechten zijn voor een
l volk, met een zoo weinig ontwikkeld gevoel van verant-
woordelijkheid als de Indiërs.
Onder Amerikanen, die lang in Indië gewoond hebben,
heeft de jongste schimprede van den heer Bryan tegen
de Britten in Indië, gevoelens van teleurstelling en ver-
' ontwaardiging gewekt. lk geef toe, dat er eene meening
bestaat, dat de Engelschen zelfzuchtig ziingeweest in het
' besturen van Indië. Evenzoo is het waar, dat dit gouver-
Y nement noch ideaal is in zijn vorm, noch volmaakt in
wat het bereikt heeft. Maar de heer Bryan moest inzien,
hoe zijn algemeene aanval op het volk van Groot·Britannië,
door dit te beschuldigen van onrechtvaardigheden en
wreedheden tegenover Indië, zonder onderscheid te maken,
35