HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 35

JPEG (Deze pagina), 391.22 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

, den landbouwers, bijvoorbeeld, zekere rechten van bezit
ë en normale pachten verzekerden, zijn door de regeerings­
­ autoriteiten aangenomen, onder hevige oppositie van de
= niebofficieele leden van de raden, die meestal landbe­
3 _ zitters of rechtskundigen waren .... Maar, trots eene
· mogelijke afneming in administratieve kracht, wat niet
> geheel zeker is, komt Groot­Britannie de eischen van zijn
nationaal geweten tegemoet, door te trachten zeltïbestuur
te ontwikkelen, dat, hoe vreemd het ook Zli, volgens de
meening van vele Engelschen, mogelijk is in Indië aan-
gekweekt te worden".
1 WINIFRED HESTON.
L · Winifred Ileston, Kolhapur, Indië. ,,\`hat Western
i ‘ · Civilization has done for British India". ·­
E (Wat Westersehe beschaving voor Engelselvlndië
gedaan heeft.) ,,(.lharities and the Commons",
[ 7 Maart 1908. ­
t
,,Alleen een oppervlakkige beschouwer zou kunnen
, beweren, dat Westersehe beschaving een onvermengde
[ zegening voor het Oosten is geweest, maar dat zij een
, zegen was en dat de fouten, die ermee vergezeld gingen,
[ zeer overtrofïen worden door de voordeelen, moet toe-
, gestemd worden.
[ èê *
t De tijden zijn voorbij, dat Westerlingen Oosterlingen
e in een Europeeschen vorm trachtten te kneeden. Misschien
_ 33