HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 34

JPEG (Deze pagina), 460.00 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

optreden direct beteugeld kan worden door hen plaatsen,
li hoe ondergeschikt ook, aan te bieden en salarissen, hoe
X, weinig noemenswaard ook, onder de Keizerlijke regeering.
Te doen te hebben met kunstmatige en baatzuohtige
ll; ontevredenheid, zoowel als met het loyale inlandsche
leger en de inlandsche leenmannen, gehecht aan de groot~
jl heid van het Keizerriik, kan de gaven van staatsmanschap
niet te boven gaan".
W l.
i iii ­.. .
Tnnononn H. Boees.
. l j
. Theodore ll. Boggs. ,,'.l‘he Government of ludia".
Q3 t_Het Gouvernement van Indië.) - ,,1’olitical
Science Quarterly", Juni 1911.
,,De uitbreiding van Indische politieke hervormingen A
moet omzichtig en met overleg geschieden, want in Indië
heeft men geen begrip van een vertegenwoordigend of
li ft door verkiezing samengesteld gouvernement, uitgezonderd
#1 een betrekkelijk klein aantal ontwikkelde mannen. Om
deze reden kan het voorkomen, dat, bii de opkomst van
{I ll een vertegenvvoordigersregeeringsstelsel, de uitgebreide
Q massa’s onwetenden en tot armoede gedreven menschen
begrijpelijkerwijze lijden door toedoen van hunne ont-
wikkelde en eerzuchtige landslieden. De grondbezitters en
rechtsgeleerden in Indië ziin ,,vet" geworden ten koste
van de, op schandelijk hooge huren zittende, en veelal
procedeerende verbouwers van den bodem. Vroeger was
- het de belanglooze Britsche bestuurder, die de rechten
van de hulpelooze massa verdedigde. Huurwetten, die
.e Sa