HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 33

JPEG (Deze pagina), 443.38 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

` Gouverneur en zijne plaatsvervangers, dan in de Engelschc
Graafschappen vóór dc laatste onderwijswet.
9% * 9(· _
Het onderrichten van de inlanders in zelfbestuur is
steeds de politiek van Engeland geweest. Met dit oog-
merk werd den inlanders gelegenheid gegeven een hoogen
graad van ontwikkeling te behalen. Ambtenaarsexamens "
werden voor Indische studenten opengesteld; zij werden
aangemoedigd de rechtscolleges veelvuldig te bezoeken en
toegelaten als advocaat, terwijl het gewicht en de voor-
rechten van Oxford en Cambridge onder hunne aandacht
werden gebracht. · .
4 De bebouwers van het land zijn zich bewust, dat de
belastingen, onder de inlandsche prinsen, van semi-
onafhankelijke staten onder bescherming van de Kroon,
hooger zijn dan wat zij geacht worden te kunnen dragen.
Eens tenminste is dit bewezen, toen een aanbod van
, landruiling werd gedaan tusschen het Keizerlijk gouver-
nement en een inlandschen prins. De ,,ryots" boden aan
liever hoogere belastingen te betalen dan toestemming
te verleenen tot eene ruiling. De ,,ryots" vertegenwoor-
digen de bevolking, want de ontwikkelde klassen, die al
zoo vaak werden genoemd, maken slechts één procent
. uit van de Indische bevolking. Zij zijn een ongelukkig
product van een boosaardig systeem van opvoeding; zij
vormen de misdadige vereenigingen, wier handelwijzen
_ gelijk staan met die van Europeesche anarchisten, wier ‘
3l