HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 32

JPEG (Deze pagina), 453.29 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

itt E EWI v Ik Ik
Si li `
Til . 1 . ·s . ‘· i 1 . I i
lt! van Vertegenwoordigers of parlementen in twee van de ·
li r groote inlandsche Staten ....
4 Twee van de tien leden van den Raad van den Staats-
gg secretaris van Indië zijn Indiërs en zij worden in grooten
getale gevonden onder de Raden van den Gouverneur-
Generaal en Provinciale Gouverneurs. Indiërs bekleeden
De tevens ofliciersrangen in het Britsclie leger".
«· l'
ni GEORGE Mo. DERMOT C,S.P.
il V ­ I
George Mc. Dermot (J.S.P. - ,,Anarchisn1 in
India and its (Jonsequences". (Anarchisme in
Indië en zijne gevolgen.) -· "American Catholic '
[f t Quartcrly Review", J uli 1909,
i n , ­
,,Ik wensch te beginnen met direct een misverstand "
uit den weg te ruimen en eene stelling te verkondigen,
S die verwondering moge verwekken bij den Amerikaanschen
lezer en den Ierschen politicus, die het Engelsch bestuur
overal, buiten de zich­zelf besturende kolonies, beschouwt U
E als eene doortrapte dwingelandij.
T Dit is zeker niet ’t geval in Indië! De wetten van het
bil, land zijn uitstekend. Wanneer de toepassing ervan een
drukuitoefent - en dat is het meestal in hevige mate-
zijn de inlandsche landheeren en inlandsche overheids-
personen en de districtontvangers hiervan de schuld. Er _
bestaat een grooter graad van plaatselijk zelfbestuur in
de vier groote provincies, de Presidentschappen en de
Centrale Provincies genoemd, de laatsten onder een ·
L ‘ï»,
ao
' I
iii