HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 31

JPEG (Deze pagina), 430.04 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

Er heerscht vrëde, die in geen vijftig jaar verstoord werd,
voor zooverre betreft het voornaamste deel der bevolking:
een vrede, die ­- ik aarzel niet dit te verklaren ­­ niet i
, gehandhaafd wordt door kracht van wapenen, maar die
zuiver voorkomt uit tevredenheid, Nergens ter wereld
werd zulk eene tevredenheid betoond door een volk, _
onder een vreemd juk. De grondslag voor deze bewering
_ ligt in het feit, dat .... er voor iedere vierduizend inlan·
ders één Engelscli soldaat is (vier en zeventig duizend
manschappen). Indien de troepenmacht in verhouding
‘ even groot was als die, waarmede wij op de Philippijnen
den vrede bewaren, zoude hij vierhonderd vijftig duizend
man sterk zijn. -
a a
_ ‘ Het voornaamste doel der Britsche bestuurders is echter
geweest, het volk te onderrichten in zelf­bestuur. Welke
*« vooruitgang werd in deze richting gemaakt? In 1905
. ‘waren er zevenhonderd en zes en veertig gemeenten,
met eene bevolking van meer dan zestien millioen zielen,
die door commissies bestuurd werden, bestaande voor
, _ het meerendeel uit inlanders, en in vele gevallen allen
` I inlanders, gekozen door de belastingbetalers.
_, Deze lichamen hebben de zorg over de wegen, water-
voorziening, markten ende hygiëne; zij leggen belastingen
op, bekrachtigen gemeenteverordeningen, brengen verbe-
P teringen aan en geven gelden uit; maar de toestemming
van het provinciaal bestuur is noodig alvorens nieuwe
belastingen kunnen geheven, of nieuwe bepalingen ten
uitvoer gebracht worden .... Er zijn verder vergaderingen
f ao