HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 30

JPEG (Deze pagina), 446.69 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

ïlr
i .l'
‘l Y,
li ‘­
|' 1
gil Het daarop gebaseerde beginsel wordt ons getoond in
_ V de politiek, welke Engelsch koloniaal bestuur onderscheidt
C van dat van Frankrijk en Duitschland namelijk, het zooveel
mogelijk laten regeeren door een inlandsch regeerings­
{ stelsel, hetwelk eeuwen hebben doen ontwikkelen en
waaraan de menschen gewend zijn. Het doel is het
Q tegenwoordige régime te volgen door alleen de hoogste
nl L macht uit te oefenen, om oorlog te voorkomen, door het _
al verbieden van gebruiken, in strijd met natuurlijke rechten,
lv f zooals weduwenverbranding, en te trachten gerechtigheid
;ll . te verzekeren tusschen de menschen onderling. `
il
iii Z =r M =i<
jl A
Wat het Britsohe bestuur bovendien karakteriseert, is',
{ l dat den Engelsohman, die in Indischen burgerdienst treedt,
als eerste plicht wordt opgelegd, dat hij moet trachten {
de menschen, in wier midden hij zijn werk vindt, te be- ‘
E grijpen g
Y‘l=| ra
blijf Hoewel vaak gezegd wordt dat er weinig sympathie
Q - bestaat tusschen den Engelschman en den Indiër en dat _
Russen en Franschen spoediger en meer volkomen eigen 1 ` 3
worden met de menschen, die zij regeeren, geloof ik niet J
Q dat zü zóó goed de behoeften en wenschen van de men- ?
schen, die door hen bestuurd worden, begrijpen.
lib `·
r
ä
Welke zijn sommige der resultaten van dit regeerings-
stelsel? Hoe is de tegenwoordige toestand van het land? i