HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 29

JPEG (Deze pagina), 431.85 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

_ der Britten, om hunne roofzuchtige tyranny, bestaat. In
t deze groote massa bewijsstukken zal de ernstige navor-
_ scher der waarheid weinig moeite hebben de voornaamste
grondslagen te ontdekken, waarop de Indiërs bestuurd
zijn en nog worden. Want de geschiedenis der laatste
L vijftig jaren is eene opsomming van waren vooruitgang,
van goede resultaten, die ook benut werden, van onder-
` vindingen opgedaan door betreurenswaardige fouten even-
l als door groote administratieve successen gedurende de
L laatste honderd jaren.
H Het groote, ten grondslag liggende, principe ­- ik
' aarzel niet dit te verklaren, hoewel de stelling heftig tegen-
gesproken zal worden door leden en ondersteuners van
het Indisch Congres - is te regeeren in het belang van
al de menschen, van de landbouwers zoowel als van den
· rajah. Het beteekent met andere woorden, dat de drie-
honderd millioen menschen tot hetzelfde niveau verheven
· i ` worden als waarop de zich­zelf besturende Christenen zich
* bevinden, namelijk waar de rechten der laagste klassen
even heilig zijn als die van de hoogere klassen. Men moet
' niet vergeten dat de inlanders, die hun onafhankelijkheid
wenschen, geen menschen zijn, wien de belangen van de
lagere landbouwers aan het hart gaan, maar menschen
die eenvoudigweg de macht in handen der inlandsche
regeerende klassen wenschen te zien en haar willen uit-
breiden, terwijl de landbouwers gedurende eeuwen in
een zoo goed als hopelooze slaafschheid door hen ge-
houden werden.
>i‘ th ik
27