HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 28

JPEG (Deze pagina), 465.56 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

'ïl
ti" _: .
ii 4 JAMES MASCARENA HUBBARD
James lIuscnrcua Ilubburtl. ,,'1`lic English in I
India". ·_l)c Engclscheu iu ludiëi ,,Atlnnti<·
hlo11tlil)", Juni 1908.
I Vijftig jaren geleden, den ISM November 1858, werd
{i t bij gelegenheid van een groote gala-receptie (,,Durbar")
j te Allahabad bij proclamatie bekend gemaakt, dat Koningin
Victoria de Regeering over Indië op zich had genomen.
Deze gebeurtenis is van meer dan ampele historische
lli l waarde, want zij onderscheidt zich als het begin van de
gif grootste proeve van bestuur, waarvan ooit de wereld
getuige was. t
* ,. "‘ 4
Uit dit vluchtige overzicht van den toestand zal men ,
dra zien, dat er geen enkel vraagstuk van eenig belang
nog is, betrekking hebbende op het bestuur van een ·
Oostersch volk, dat den Britschen bestuurders in Indië
lil; niet voorgelegd is ter oplossing. De kennis van hunne
methoden, met hunne successen en somtijds slechte uit-
slagen, is dus van het allergrootste belang in den tegen-
f woordigen tijd .... Men zal, van ieders standpuntbezien,
,i?,§ gegevens vinden; van dat van den onderkoning tot dat
van den ontwikkelden inlander; van degenen, die alles
iii in het gunstigst licht stellen, tot dat van hen die de
Qi? heftigste vijandigheid toonen jegens den vreemden raj;
ly van het betoog van den missionaris, die in het blijven
bestaan van het tegenwoordig bewind de eenigste hoop
voor de Indiërs ziet, tot de bespottelijke uitlatingen van
de inlandsche pers, die slechts van zijne beschuldigingen
26
`ilrii ,