HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 27

JPEG (Deze pagina), 446.64 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

gi lndiö geschonken, ongerekend andere Weldaden in den
ä vorm van industrie, handel, irrigatie en hooger onderwijs.
1 Verder bestaat er een ernstig streven, de inlanders meer
` _ en meer zitting te doen nemen in de raden en ze hoe
· ‘ langer hoe meer het feitelijke werk van het beheer toe
E te vertrouwen .... Men heeft breedvoerig een, van de
’ zijde der Engelschen genomen, besluit besproken om den
L inlander minachtend te behandelen en speciaal om maat-
` E. schappelijk niets met hen te hebben uit te staan. Stel U
‘ t zelf in de plaats der Engelsche overheidspersonen al-
_vorens hen te veroordeelen. Hoe kunnen zij in vriend-
i ; schappelijke verhouding komen te staan met een Brahmaan,
' ; die hen als onrein beschouwt, zelfs hunne aanraking
3 { alleen al als bezoedeling beziet; die niet met hen ge~
1 zamelijk kan eten; die hunne dochters en vrouwen be-
1 schouwt als van alle schaamte ontbloot en hen bestempelt
{ 1 met woorden, die niet overgebracht kunnen worden; die
` _ i hen niet in zijne woning kan ontvangen of kan toestaan
' I hunne schendende oogen op te slaan naar de vrouwelijke
' leden van zijn gezin? . . . De Britten verkregen Indië door
E r onderwerping, niet van de boeren en de pachters, maar
‘ v van hunne heeren, een rechtvaardig en goedgezind bestuur
1 L stellend in de plaats van de tyrannie en verdrukking
1 lj hunner voorgangers. Wat zij gedaan hebben om dëll
t · levensstandaard te verhoogen, voor ontwikkeling, om de
’ pest te bestrijden, om de verschrikkingen van hongers-
3 C nood te verzachten, moest in hun voordeel uitgelegd
` I worden - want zij hadden geen enkele andere verplicl1­
E ting dan de moreele, om deze dingen tot stand te brengen.
) ' V ., nw,
25 Y