HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 26

JPEG (Deze pagina), 501.68 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

tt ·
F voor allen, openstelling van alle wegen tot vooruitgang
4 voor alle inlanders van ieder geloof, ras en onverschillig
gi l welke kaste? Voor den Hindoe, die in onze steden lezingen W
it houdt over Indische toestanden en ons bloed doet ver-
stijven bij de opsomming zijner aangehaalde onrechten,
beteekent het niets van dit al. Het beteekent, dat de H
Hindoe wenscht dat de teugels van het bewind aan de W
.i· Hindoes worden overgegeven, dat zij volgens eigen inzicht
_ mogen regeeren, dat de hoogere kasten alle ambten in- j_
nemen, de algemeene gelden beheeren en hun rechtspraak ,
jläj . van vroeger jaren in de plaats stellen. ;
Ieder Amerikaan zal wenschen dat de Indiërs, vroeger gi
of later, zelfbestuur mogen verkrijgen, hoewel de mis-
lukking van werkelijke republieken, om zichzelf in de ;
tropen te handhaven, hen aan direct succes zal doen
twijfelen. Wanneer hij hun land bezoekt en z’n oogen
de kost geeft, zal hij den omvang inzien van de taak j
vir om deze menigte menschen te bekwamen voor de regee­ V
j ring van hun eigen land. Zij werden, in ’t algemeen ge- Y 1
sproken, altijd door anderen geregeerd ­ eene ervaring,
l die haar stempel drukte op hun karakter en hun politieke
vastberadenheid verzwakt heeft. Zij zijn hopeloos onwetend. t
Van ongeveer driehonderd millioen menschen kunnen
minder dan vijftien millioen mannen en minder dan een ­
millioen vrouwen eenige taal lezen of schrüven. Wat i
deze landbouwende bevolking verlangt, is vrede, orde, `
algemeene ontwikkeling, onpartijdige en onomkoopbare
rechtspraak, als eerste steen, waarop elke duurzame oe- i
conomie en maatschappelijk bouwwerk. opgericht kan ï
worden. Dit alles, behalve algemeene ontwikkeling, heeft i
het Britsche bestuur (of raj, zooals het genoemd wordt)
' 1
h ’ ’ "