HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 23

JPEG (Deze pagina), 449.20 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

3 REV. l<`ltANKLlN E. JEFFREYS, DD.
T ‘ - Rev. Franklin E, Jetïrcys, D.D. - "lndustria
and Political situation in India". (Industrircle
` en politieke toestand in Indië. - ,,Missi0nary
i` Review of the World", September 1908.
i De Engelschen hebben in Indië een prachtig werk vol-
: bracht in velerlei opzicht, door de bevolking tot een
` hooger trap van beschaving te verheffen. Zij hebben l0caal­
' H en hoofdspoorlijnen aangelegd, die de groote centra’s van
' · . inwoners verbinden met de zeehavens en zij hebben een
' stel prachtige publieke hoofdwegen, gelijk een netwerk,
l aangelegd, die tot de verstverwijderde wildernissen door-
loopen. Zij hebben een degelijk onderwijssysteem gekweekt
en doen ontwikkelen, met wellicht een weinig te veel
Engelsche cursus, maar een dat machtige veranderingen
heeft gebracht in den gedachtengang der bevolking. Meer
. i dan 3,000,000 der Indiërs zün tegenwoordig in staat de
· taal te spreken. De twee grootste zegeningen aan Indië
gebracht, zijn het flinke centrale bestuur en delaangroei-
. ende geest voor nationalisme. In de geschiedenis der ‘
. · , menschheid is niets, op ’t gebied van vreemde wetgeving,
‘ zóó grootsch in omvang geweest of zóó moeilijk in uit-
voering als de poging van onze Engelsche neven in Indië
· en hun prachtig succes dwingt onze hoogste bewondering
af. In heel Indië is slechts een handvol Engelschen om
het land te besturen en zij hebben een volk opgevoed,
­ samengesteld uit 43 verschillende rassen, verdeeld in
ë ‘ 2,378 hoofdkasten, meer of minder tegenstanders van el-
l kander en van verschillende godsdiensten. En deze zijn
de lieden die zü bekwaam maakten voor zelf-bestuur!"
` ‘ Qi