HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 19

JPEG (Deze pagina), 430.30 KB

TIFF (Deze pagina), 3.37 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

[St verontwaardigd als men zijne stad met Mogalas betitelt.
en Menschen, die boerderijen bezitten in inlandsche staten
nk en in Britsch gebied, vertelden mij, dat in beide gedeelten
en de belastingen nominaal dezelfden zijn, maar dat inderdaad
Og meer moet betaald worden in de inlandsche staten. Even-
Og , zoo, dat in tijden van rampen, zooals van hongersnood,
,jj_ in Britsch gebied de belastingen soms worden terugbetaald,
en ’ 0 terwijl dit niet geschiedt in inlandsche staten. ln een der
,00 eerste Amerikaansche bladen werd kort geleden bekend
en gemaakt, dat de belastingen van het Britsche Gouverne-
La,. ment in Indië 50 pCt. bedragen van de aangetoonde
Zij taxaties. De belastingen in Rusland zijn achtmaal hooger
lig · dan in Indië, in Engeland twintigmaal hooger en in Frank-
rijk vijf en twintig maal hooger.
,,_ WILLIAM FRANKLIN.
,,Benefits of British Rule in India". i'oordeelen
van Britsch Brstnnr in Indië). Wm. Franklin,
l09‘ a ,,’l‘he Alliance Weckly", 9 December l9ll.
gt:
ju. Wij kunnen niet zeggen dat volmaakte rechtschapenheid
ad l zelfs onder Britsch bestuur betracht is, maar een groote
gm . vooruitgang werd in die richting gemaakt. Iedere stad en
,0, elk dorp heeft zijn ambtenaren, die belast zijn met het
de recht uit te oefenen voor een iegelijk gelijk, wien hij ook
Sm zij, overeenkomstig hun idioma, ,,Raja ot' ryot", ,,Koning
[GH of onderdaan". Vrede werd zóó lang bewaard, dat in
ydt; verscheidene gedeelten van het land gedurende meer dan
17