HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 18

JPEG (Deze pagina), 448.06 KB

TIFF (Deze pagina), 3.37 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

rjtlr ieder verwonderd geweest over de diepte en den ernst
van de trouw, die bewezen werd. Vanaf het uitbreken
van den oorlog hebben steeds de prinsen en het volk
overleg gepleegd en zich vereenigd om hulp aan den
troon te geven. Niet alleen werd veel geld voor den oorlog
zelf gegeven en voor hulp in de ellende, door den oorlog r
veroorzaakt, maar vele prinsen hebben, evenals verschil-
lenden uit de bevolking, hunne persoonlijke diensten t
aangeboden. Voor niet minder dan ongeveer $ 6.500.000
werd ingeschreven voor verschillende oorlogsdoeleinden
ig; en reeds meer dan 70.000 soldaten uit Indië gingen naar
het oorlogstooneel. Indiërs achtten het een eer zij aan zij
te strijden met Britsche soldaten en hebben zich kranig `
op het oorlogsveld gehouden"Z
>, ·l·

,,MISSIONARY REVIEW OF THE WORLD". r
'r1Jns< YHRIFT rook MISSIONARISSENQ
z té
"Missionary Review of the VVorld", April 1900. ä
,,Rev. L. S, Gates, missionaris thans in dit land, zegt:
E ...... Ik woonde aan de grens van een der grootste in-
äggl landsche Staten gedurende drie en dertig jaren en had
het hoofdtoezicht over scholen en andere missiearbeid in ·
twee ervan evenals op Britsch gebied. Nooit heb ik door
het volk hooren zeggen, dat zij aan inlandsch bestuur de
­ voorkeur gaven. De algemeene naam voor een der grootste
inlandsche staten is Mogalai. Dit is het synoniem geworden
li voor wanregeering. Een inlander in Britsch Indië wordt
10
tt