HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 17

JPEG (Deze pagina), 449.25 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

. dollars aan boeren tegen zeer lagen interest, gaf flinke
nge t . . ..
_Bk_ loonen aan allen, die zich aanmeldden bij de werkver-
Ein schattingen, vorsohte de nooddrufugen en hulpeloozen
ükg (meest vrouwen) onder de betere klassen uit in hunne
gin womngen en hielp ze- Aan de ondergeschikten, wier
tm i maandloon beneden de 10 rupees ($ bedroeg, gaf
de het Gouvernement een extra rupee·(33 dollarcent) en
Igst anderen onderstand. In het koude jaargetijde werden
mk wollen dekens en kleeren aan de behoeftxgen verstrekt en
het gedurende den hongersnood werden onder 1eder’s bereik
Gm tijdelijke hospitalen 1ngericht".
me
len
Fd· AMERIKAANSCHE COMMISSIE VAN GEVOL-
gê" MAOHTIGDEN VOOR BUITENLANDSOHE
Missrns.
Jaarrapport, Amerikuansche Commissie van Ge·
volmucbtigdcn voor Buitenlandsche Missies 1914.
` ’· ,,Er was een tijd, dat men voelde dat een oorlog het
­ verlies van Indië voor Engeland zou beteekenen, of ten- _
minste dat een oorlog ernstige moeielijkheden in zijne
grootste Kolonie zou beteekenen. Indien zij, die dergelijke
, inzichten over Indië hadden, thans naar Indië konden
des gaan en de aanhankelijkheid aanschouwen die alle klassen
Km van het volk getoond hebben, zouden zij inderdaad ver-
baasd staan. Hoewel aandachtige beschouwers wisten,
W dat geheel Indië trouw aan de Regeering was en het
Eu Keizerrijk in geval van gevaar zou bijstaan, is toch een
15