HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 16

JPEG (Deze pagina), 472.27 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

.
ïgtfè "
Maar niets geschiedde dit jaar in Indië, dat op eenige j {
wijze te vergelijken viel, in zijn beteekenis en verstrek­ I
kenden invloed, met het Koninklijk bezoek aan Indië in ë
de laatste maand van l1et vorige jaar. Zijne Keizerlijke _
Majesteit, Koning George V en Hare Majesteit, Koningin Y
tg`; Mary landden te Bombay, 2 December 1911 en brachten `
f negen en dertig dagen in het land door, meestens in de
drie steden Bombay, Delhi en Calcutta en de ontvangst a
jïj; die hun overal te beurt viel, was buitengewoon hartelijk V
i _ en enthousiast. Men kan gerust zeggen, dat nog nooit het ii
geheele schiereiland van het eene einde tot het andere
zóó ontroerd was, als toén door het oprecht enthousiasme
if voor het gekroonde hoofd van het Britsche 'Keizerrijk.
1, De kunstmatige besproeiïngswerken van Indië werden
i door den Staat reeds voor onheuglijke tijden uitgevoerd. j
ik Gedurende het Britsche tijdvak echter werden zij uitge-
breid en verder ontwikkeld, alle voorgaanden overtreffend
en ver verheven boven alle besproeiingsplannen en onder-
nemingen van ieder ander land op aarde". ,
COMMISSIE VAN BUITENLANDSCHE , v
k MISSIES VAN DE ,METHODIS'I‘­­ U
l; EPISCOPAL" KERK.
Jaarrapport, Commissie van Buitcnlanclsche Missies g
I ‘ van de ,,M«·th«»Jist Episcopal" kerk, Gouda. Vi
l I district 1908. l)
,,In Nov. 1907 constateerde het Gouvernement hongers­ Ii
nood en, direct optredend, leende het meer dan een millioen
‘ ti ·