HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 15

JPEG (Deze pagina), 418.41 KB

TIFF (Deze pagina), 3.37 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

`àC" Plaatselijke wreedheden zullen nog wel voorkomen en
[Em eenige bearnbten en zendelingen zullen misschien nog hun
Oëd leven er bij in moeten schieten, maar de wijze Ipolitiek
?g€' van Engeland werkt voor de verheffing van Indië en het
eg- tevreden stellen en gelukkig maken van het volk."
c e ·
tohe `*""`""
YEAR BOOK OF INDIAN MISSIONS, l912
' QJAARBOEK VAN- NHSSIES NAAR INDIE, 1912. _
nu
loor ,,De nieuwe uitbreiding van macht, door den staat aan
wel- de Indiërs in het gouvernement en in de wetgevende
osd, lichamen gegeven, heeft veel van de ontevredenheid weg-
wen genomen, die in den geest der ontwikkelden heerschte, ‘
en die eigenlijk de eenigen waren, die in Indië ,,onrust"
po- teweegbrachten. Men moet goed bedenken, dat het volk .,
. I in Indië nooit zoo tevreden geweest is als thans onder
zijn I Britsch bestuur en nimmer zooveel reden tot tevredenheid
sche gehad heeft. `
eren. ·>t@ * =t<
v en ·
l· de Velen vragen zich af of het Nationaal Comité al dan
leap niet nog noodig is, waar de volksstem (als er ’n stem
mnd bestaat) zoo duidelijk uitgesproken wordt in alle wettelijke
· De lichamen van het land. Zelfs de toespraak van den voor-
’mf"' zitter van het laatste Nationaal congres weerspiegelde
held deze veranderde gevoelens door de goedkeuring, vroeger
Odm nooit uitgesproken, die gehecht werd aan den Britsohen
H GF Raja (opperheerscher), over het grootste geluk, dat En-
gelsclrlndië sedert eeuwen te beurt is gevallen.
· lïi