HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 13

JPEG (Deze pagina), 446.95 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

nl SHEHVVOOD EDDY. `
tel; ,,lndia Awakcuiug" ·.,ll<·t ontwaken van In«lië."
de . Shcrwood Eddy, l9l0.
in
IG; ,,Wi,i zullen even at'breken om de resultaten van Britschc
heerschappij te onderzoeken ..«.
Er zijn voor het volk minstens zeven voordeelen uit
voortgesproten. 1. Vrede is eindelijk tot stand gekomen.
Na eeuwen van bloedvergieten door invasieoorlogen, is
he een standvastig gouvernement, dat bescherming bood tegen
ere buitenlandsche vüanden, dat de misdaad beteugelde en
en binnenlandsche moordenaars- en rooversbenden vernietig-
de de, een onnoemlijk voordeel voor het land geweest. 2.
·en De materieele bronnen van het land zijn zeer ontwikkeld.
et- 3. De opvoeding heeft zich zeer uitgebreid en er zijn nu
te meer dan 5.000.000 leerlingen op de scholen. 4. Verbete-
zvij ring van den gezondheidstoestand en medische hulp zijn
es, den menschen aangeboden en 2500 ziekenhuizen en poli-
ier klinieken hebben aan meer dan 22.000.000 patiënten hulp
en verleend gedurende het afgeloopen jaar. Pest, pokken en
iat . andere ziekten zijn gedeeltelijk tot stilstand gebracht. 5.
.w, De handel is belangrijk uitgebreid en is inderdaad ver-
tienvoudigd gedurende de laatste 60 jaren. 6. Eene krach-
iië, tige regeering, met goed beheerende wetgevende en rech-
ts" A terlijke macht is aan het bewind. 7. Britsch bestuurwordt
en I ook gekenmerkt door godsdienstige verdraagzaamheid en
de V b1·eed­opgevat philantropisch werk door verstandige wet-
er- geving; het verzachten van onrechten, vrouwen aange­
` daan, l1et uitroeien van de ontucht op groote schaal en
de vroegere onrechtvaardige onderdrukkingen van het
11