HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 11

JPEG (Deze pagina), 432.95 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

>p W. H. T A. F T. {
$1 W. 1l. ’1‘al”t in de ,,'l`orouto Empire Club", 29 i
Januari 191<l·. Overgenomen uit dc Lon<len­
m ` sche ,,Times", 30 Januari 1914. .
en
H, Hij zeide, dat zijne ondervinding in de Phillipijnen op-
JS l gedaan, hem er toe dwong het Britsch Koloniaal systeem
te bestudee1·en en het wonderbaarlijke succes, dat het
ië Keizerlijke Gouvernement behaalde in het verspreiden
¤· ‘ van beschaving over de wereld en de bevordering van
l" het geluk van 400000.000 menschen.
T Zonder Engelsche ondernemingsgeest, Engelsche dap-
tS perheid, Engelsch verantwoordelijkheidsgevoel in het be-
lg ` stuur van andere rassen, zou de beschaving der mensch-
en heid aanmerkelijk vertraagd geweest zijn.
.e­ ,,Als ik bedenk wat Engeland in Indië gedaan heeft
·e· om het geluk van die menschen te bevorderen; hoe het
ie A die vele millioenen menschen gescheiden vond door bin-
nenlandsche twisten, verdeeld door voortdurende oorlogen,
er niet bij machte om met den landbouw voort te gaan of
el vredige bezigheden te hebben, met zeer slechte wegen,
1e ‘ vol` tirannie en onderdrukking, en wanneer ik bedenk wat
het Gouvernement van Groot­Britannië nu voor deze
lië' vreemde rassen doet, dan vind ik dat men zonder eenige
os afgunst moet toegeven, dat de wereld véél aan Engeland
verplicht is".
=« ag er
. ,,In den tegenwoordigen tijd moeten onpartijdige ge-
, schiedkundigen het Britsche Keizerrijk beschouwen als
eene weldadige, nuttige en verheffende Maatschappij.
1 ll