HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 10

JPEG (Deze pagina), 469.53 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

Den inboorlingen is wel in bijzondere gevallen en op
?. bijzondere tijden leed veroorzaakt;veelalmeer door goed-
gemeende onwetendheid of een verkeerd oordeel dan
wei door zedelijke onregelmatigheden. Over ’t algemeen
werden echter veel meer ernstige pogingen gedaan, o1n den ‘
onderdrukten eene eerlijke behandeling te verzekeren,
gedurende de Engelsche heerschappij in Indië, dan tijdens ` E
f I elke andere periode in de geschiedenis van Indië. it
j ; Engeland trekt niet de geringste verdiensten uit Indië I«
voor Engelsche doeleinden; integendeel, het geeft de In- ‘ v
dische inkomsten voor Indië uit en gebruikt die ten voor- lj
deele der Indiërs zelven.
Ongetwijfeld is Indië nu een minder aangename plaats p
voor de hoofden van despotische staten. Er is nu weinig ‘ S
Q of geen gelegenheid meer voor succesvolle vrijbuiterijen h
van die hoofden, noch voor de despoten, die in sohitte­ I
rende pracht leefden, terwijl onde1· hun wreedaardig be- 0
il wind enorm veel hunner landslieden de diepste ellende i d
ten prooi waren. n
De groote massa van het volk was en is er veel beter n
I aan toe dan ooit tevoren èn verkeert ook in een veel v
3 beteren toestand dan zij zouden wezen, indien het Engelsche ‘ v
{Q bestuur omvergeworpen of aan hen onttrokken werd. h
ïj Inderdaad, wanneer de Engelsche controle nu aan Indië v
{ I onttrokken werd, zou het geheele schiereiland een chaos a
van geweld en bloedvergieten worden." á v
...........,.. _ i
j s<
, Gt
l 8
Tl o