HomeIets over de scheepvaart voor Amsterdam en den afsluitdijk bij SchellingwoudePagina 8

JPEG (Deze pagina), 649.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

g G
Verder moesten die hoofden tot op ’100 Meter afstand
, van de sluizen zoodanig ingerigt en van het buitenwater
t afgesloten zijn , dat de beweging van het water door W
t uitwateringsluis of stoomgemaal veroorzaakt, binnen de
° hoofden zoo min mogelijk gevoeld worde; dat die hoofden
ruim gelegenheid zullen moeten aanbieden, om een tros
I daaraan te bevestigen, zal wel niet behoeven gezegd te
worden, en eindelijk zullen zg op de uiteinden voorzien ·
¥ moeten worden van een lantaarn en van stevige rollen,
om daarmede de binnenvaartuigen naar buiten te kunnen
trekken.
, De remmingen voor de sluismuren moeten als de toen
t i bestaande steviger worden gemaakt en tot 75 Meter
_ verlengd.
Hoewel uit vorenstaande wel bläkt, dat de heeren
Wichers en Jaski geene zeebrekers hebben aangegeven ,
zoo zou men daaruit wel kunnen afleiden, die door hen
als onnoodig werden beschouwd en is het daarom noodig
onder de aandacht te brengen, wat dien aangaande door
hen aan Z. Exc. den Minister in het verslag is gerap-
porteerd, zände het volgende:
Was de vervulling van het te kennen gegeven verlangen ,
(als zünde van Schuttevaer) om de ruimten voor de
sluizen zoodanig ingerigt te hebben, dat een groot aantal
vaartuigen daar zooveel mogeläk beschut zouden zän tegen
gevaarlülce invloeden van buiten, als daar zün golfslag,
deining, ysgang en wat dies meer zg , in aller oogen
j zeer gewenseht, de leden Wichers en Jaski meenden haar
j toch präs te moeten geven; zoowel omdat zü, hoedanig
ook ingerigt, naar hun oordeel hoogst belemmerend zouden
worden voor de toenadering tot de sluizen en groote be- ,
zwaren zouden daarstellen bä het vervolgen der reis, W
als omdat in de onmiddelijke nabgheid der sluizen en
voornamelük aan de Oostzgde, dus daar waar onder on-
gunstige omstandigheden van weer en wind, de meeste
vaartuigen te wachten zijn, voor alle winden veilige lig-
ggg al il