HomeIets over de scheepvaart voor Amsterdam en den afsluitdijk bij SchellingwoudePagina 7

JPEG (Deze pagina), 601.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

5
king er op, ter breedte van twee Meter en dan met dijken
te zamen eene lengte hebbende van 400 Meter; evenwel
[ _ tusschen het eind der hoofden en het begin der dijken,
om er gemakkelijk te kunnen in- en uitvaren, eene ope-
ning. Voorts op eenigen afstand van het eind der hoofden
en dijken een Zeebreker, ten einde bij harden wind en
lager wal het invaren geruster te maken en om bij de
sluizen voor zwaren golfslag bevrijd te blijven, tevens bij
ijsgang daardoor dan ook beschutting te ondervinden.
De te makene inrigtingen aan de binnen- of westzijde
moesten ongeveer dezelfde zijn als aan de oostzüde, doch
konden wel korter; maar ook op cenigen afstand van
die hoofden evenzeer een Zeebreker, gelijk als die van de
zeezäde.
Volgens het daarvan door den Heer Wichers als Voor-
zitter der Commissie opgemaakte rapport, hetgeen na ge-
teekend te zijn, aan den Minister van Binnenlandsehe
Zaken is gezonden, zoo was het denkbeeld van de Heeren
Wichers en Jaski, dat het buitenste of zuidelük hoofd
zooals op de kaart is aangewezen, eene lengte moest heb-
ben van 250 Meter en het Noordelijke 200 Meter van
de binnenste due-d’alven, en te zamen gesteld in stede
van uit eene rei palen uit twee relen, ongeveer twee
Meter uit el/sander, van boven gedekt door een steiger
en voldoende beplanking, en zoodanig ingerigt, dat aan
de binnenzijde geene uitstekende deelen averüen aan de
schepen konden veroorzaken.
Eene lengte van 250 G11 200 Meter dier hoofden
werd aangegeven met het oog op de mogelijkheid, dat
verscheidene vaartuigen daarvan te gelijk zouden wenschen
gebruik te maken, en die vaartuigen door die lengte
der hoofden in staat gesteld zouden worden, om zonder l
opeenhooping en geleidelijk daar aan te schieten en naar j
de sluizen te verhalen; eene breedte van 2 Meter werd l
noodig geoordeeld, om zich op die hoofden org en l
zonder gevaar te kunnen bewegen. `
a
j l