HomeIets over de scheepvaart voor Amsterdam en den afsluitdijk bij SchellingwoudePagina 6

JPEG (Deze pagina), 643.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

I
4
A die met den wezentlijken toestand van dit een en ander
minder bekend zgn. .
_ Voor de zoodanigen heb ik het niet overbodig gerekend,
V het volgende onder de aandacht te brengen:
Toen het op 18 Maart 1872 bekend was, dat bij de
{ opening der Oranjesluizen voor de veiligheid der scheep-
A vaart niets was gemaakt en de Directie der Amsterdamsche
Kanaal-Maatschappü verklaarde hiertoe tot niets verpligt
te wezen, heeft men zich hierover bn den Minister van I
Binnenlandsche Zaken beklaagd, die naar aanleiding hier-
van een onderzoek deed instellen, hetgeen door Z. Exc.
dan ook werd gedaan, en hiertoe behalve het rijkstoezigt
zünde de Wellädele Heer T. H. Ort, Hoofd-Ingenieur van
Noord-Holland, de heeren Wichers en Jaski en mijn
persoon als zeevaartkundigen, werden benoemd, daarbij
bepalende , om in overleg te moeten treden met de Directie
der Amsterdamsche Kanaal-Maatschajojaij, welk onderzoek
dan ook op 4 Mei 1872 heeft plaats gehad, waarbü toen
ook de WelEdele Heer Dirks, Hoofd-Ingenieur van de
Amsterdamsche Kanaal­Maatscl1appij.
Nadat het onderzoek was afgeloopen, bleek het, dat
de drie benoemde zeevaartkundigcn niet eenstemmig dachten.
Volgens het denkbeeld van en daarvan overgelegde
teekening opgemaakt en in overleg met eenige kapiteins
j van groote of zeeschepen, als ook van vele gezagvoerders
l van buiten- en binnenstoombooten en binnenschippers,
waarmede van de meest bekende Groot-scheepsreeders te
Amsterdam, die er grondig over konden oordeelen, zich
ook vereenigden, moest er behalve de noodige remmings­
werken, aan de oost- of zeezijde, aan beide zijden van
de sluizen voor een gedeelte een hoofd worden gemaakt,
bestaande uit een dubbele rij palen, twee Meter uit elkan-
der , die tot een voldoenden afstand moesten worden gedigt,
om de schepen voor de uitstrooming van de spuisluis en
die van het stoomgemaal te vrüwaren, met eene beplan-
^`v te '<