HomeIets over de scheepvaart voor Amsterdam en den afsluitdijk bij SchellingwoudePagina 18

JPEG (Deze pagina), 629.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

i
l
l ""
l
i_ den Waterstaat, de heer Ort, had verklaard het thans ‘’it“ Q
R bestaande onvoldoende was, en Z. Exc. de Minister van
{ Binnenlandsche Zaken mg dit ook had berigt, zoo is dat
E rapport over de voldoendheid der remmingswerken zeer op<
I merkelgk.
l Maar toen ik verder las, dat sommigen echter van
j meening waren, dat wanneer bg de schutsluizen nog eene
spuisluis werd gebouwd, die bezwaren voor de schipperg .t,p
é op de Zuiderzee geheel zouden zgn weg te nemen, kon
B ik mgne lachspieren niet bedwingen; want ik kon niet
k denken, dat er onder alle de leden er niet eenigen zou=
den zgn geweest, die wel wisten dat eene spuisluis voor
de scheepvaart dikwgls veel hindert, en dat een tweede
er bg , zulks nog zoude vermeerderen, terwgl de
meest onkundige toch wel kan begrgpen, dat spuisluizen
meer nadeel dan voordeel toebrengen, en een veilige vaart
l hierdoor niets wordt verbeterd.
e Daar ik bg ondervinding weet, dat in dergelgke zaken ‘V,,,i
meermalen inlichtingen en adviezen zgn gegeven door hen, die l
er zelf bg waren betrokken en er bgzonder belang
hadden, welke geheel in strgd met de waarheid waren, ii, lrgá
en ik weet dat dit in deze zoo belangrgke zaak ook zoo
dikwgls is gedaan, en hierdoor de meer onkundigen met
alles de oogen als gesloten zgn gebleven, maar die vroeg
of laat wel zullen opengaan, zoo zal ik hiervan ook maar _`,-
niets meer zeggen en afwachten wat de tgd zal leeren;
26 Mea isva. w, J. s,
«,·=«
_____, op p g pp A ,,, ‘