HomeIets over de scheepvaart voor Amsterdam en den afsluitdijk bij SchellingwoudePagina 16

JPEG (Deze pagina), 583.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

14
N eene subsidie van den Staat nog weder in staat te stellen
i met de verdere werkzaamheden te kunnen blgven voort-
gaan, waartoe door de Directie zeker nu wel niet minder .
dan in 1868 veel moeite zal worden gedaan, kan men
verwachten dat, indien art. 11 dan zoodanig blgft als het
nu is vastgesteld, de algemeene schipperg eene zeer don­
i kere toekomst te gemoet zal gaan.
Mogt dit evenwel het geval worden, en wenscht men
p dan toch nog te willen medewerken, dat volgens den
wensch van den Minister de veilige vaart door de Oranje-
I sluizen voor de scheepvaart zooveel doenlgk wordt verze-
’ kerd en die niet afhankelgk zal blgven van eene Directie,
die, van dat de sluizen zgn geopend, zich in het minst
niet heeft bekreund om de moegelgkheden en gevaren, welke E
de scheepvaart bg die sluizen ondervindt, dan is het ,
dringend noodig, dat dit artikel vooraf vervalt en dat dan f
hiervoor in de plaats zoo ongeveer het volgende wordt
gelezen : ï
i >>De Maatschappg verbindt zich om zonder eenige ver­·
goeding, vóór het einde van 1873, bg de Oranjesluizen
voor de veiligheid der scheepvaart alle zoodanige inrigtin-
* gen te maken, als door den Minister van Binnenlandsche
, Zaken aan haar nader zullen worden opgegeven." A
F Ik eindig met te verklaren, dat ik met deze mededee« i
i lingen geen ander doel heb gehad, dan om te trachten
p voor mgne landgenooten nog eenigzins nuttig te zgn.
é Zwolle, 24 Mei 1873. W. J. SCHUTTEVAlïR«
<
l i.
i is
1 é
l
r ~ê
J
l