HomeIets over de scheepvaart voor Amsterdam en den afsluitdijk bij SchellingwoudePagina 15

JPEG (Deze pagina), 611.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

13
zijden van die sluizen zoodanig worden, dat zelfs de
W stoomboot‘en hierdoor hare reizen niet zouden kunnen
vervolgen.
Dat ik mg in müne veronderstelling niet heb vergist,
is, dunkt mü, duidelijk uit hetgeen de Minister omtrent
de veilige vaart door de Oranjeslnizen met de Kanaal-
maatschappü schijnt te willen overeenkomen; waarin wordt
aangewezen, waartoe de Maatschappij zich zal verpligten.
Ik zon nu hierop wel niets anders kunnen aanmerken,
dan hetgeen ik hiervan reeds vroeger heb gezegd, dat
indien door haar maar alleen en niels cmclers behoeft te
worden gemaakt, dan hetgeen in art. 11 voorkomt, dit
niet alleen in eenige dagen gereed kan wezen, be:rekke­
lük zeer weinig zal kosten, en de veiligheid der scheep-
vaart hierdoor als het ware niet wordt verbeterd, zoo kan
ik toch niet nalaten te zeggen, omdat ik weet het aan
den Minister bekend was, dat het thans bestaande geheel
onvoldoende moest worden genoemd en noodzakelgk voor-
zieningen voor die sluizen moesten worden aangebragt, I
het wel eenigzins opmerkelijk is, dat door den Minister l
hieraan toen niet schijnt te zün gedacht, of zich welligt l
door de Directie der Kanaal­Maatschapp§ tot eene zoo
nietige verbinding zal hebben laten overhalen; waarbij nog j
dat, daar de door Z. M. benoemde Commissie zoo be- j
paaldelijk heeft gezegd, dat door de sohutslnizen volstrekt
niet mag worden geloosd en het noodig acht, daarin ten
spoedigste wordt voorzien, dat hiervan in artikel 11 geen j
P de minste melding wordt gemaakt, evenmin als dat dit {
van den zeebreker aan de Westzijde, die zelfs door de
_ Directie der Maatschappij en den heer Dirks, Hoofd­Inge­ J
’ nieur van genoemde Maatsohappü als noodig is genoemd,
niet is gedaan.
Indien nu door de Tweede Kamer mogt worden bes1o­
ten (hetgeen ik in aanmerking van de vele bezwaren nog
jl wel eenigzins betwüfel) om de Kanaal-Maatschappij door
2 4
i