HomeIets over de scheepvaart voor Amsterdam en den afsluitdijk bij SchellingwoudePagina 14

JPEG (Deze pagina), 649.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

12
* zakelgk werd beschouwd, is opgedragen, en hun door
l den Minister zeer zeker wel zal zgn aangeschreven te
moeten maken, zoo kan ik naar de ondervinding, die ik
in hun bgzgn twee keer bg het onderzoek voor eene
veilige vaart door de Oranjesluizen had opgedaan, van
zulk eene Directie, die ten opzigte der belangen niet
, alleen voor de binnenschipperg , maar ook voor die der
groot- of zeeschepen bg die sluizen gewoon is geweest
als geheel vrgmagtig te handelen, niet anders verwach-
·A ten, of zg zoude het door hoogdravende en schoonschg­
‘ nende beweringen, waarbg vele die verregaand onjuist
zgn, zoo niogelgk wel weder zien te bewerken, dat door
i haar later voor de veiligheid der vaart, om zoo te noe-
men, bgna niets meer behoeft te worden gemaakt.
Tot staving hiervan reken ik noodig hier het volgende A
te moeten bgvoegen.
Toen de Directie op ‘l5 November onder de aandacht
werd gebragt, dat, indien de remmingen of lange hoof-
V den van twee regen palen, enz. waren gemaakt, zooals i
door de heeren Wichers en Jaski op 4 Mei was aan-
i gegeven, die er noodig waren, de scheepvaart hierdoor
veel meer zou zgn gebaat, dan door die eene rei palen,
werd daarop door haar aangevoerd, dat, indien zg dit
zoo had laten maken, het dan niet alleen overtollig
· zou wezen, maar daarbg wel een prachtwerk kon worden
? genoemd, en dat hieruit dan zou volgen, dat vele
schippers, in plaats van hunne reizen zoo spoedig doenlgk
E te vervolgen, in die geruste haven zelfs gedurende de
# week of werkdagen op hun gemak zouden verblgven, tot z
dat de gelegenheid voor hen gunstiger werd, en daar i
t het bekend is, dat reeds sedert een aantal jaren een j
l groot gedeelte van de binnenschippers , voornamelgk om ~
gemoedsbezwaren, niet meer op Zondag gewoon zgn te ,
l varen, en onverschillig waar zg zich bevinden, tot Maan-
dag-morgen vroegtgdig te verblgven, zoo zou zelfs buiten ,
i den Zondag de opeenhooping van vaartuigen aan beide
ä
i i
l 1
i s
J
t