HomeIets over de scheepvaart voor Amsterdam en den afsluitdijk bij SchellingwoudePagina 12

JPEG (Deze pagina), 651.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

10
{ Wanneer men nu ziet, dat die Commissie eerst aangeeft,
p dat de remmingen of hoofden van twee räen palen moeten
worden gemaakt en de beplanking ook van 2 Meter, en later
l dat de remmingen slechts uit ééne rei palen behoeven te
r bestaan, en dan zullen zün zoo als die door de Directie zün
gemaakt, met eene beplanking, tusschen en om die palen,
van 6 palm, waarop bg dag en eenigen harden wind het
gevaarlük is, om er over te loopen, en dit bä onstuimig en
donker weer büna door niemand zal worden gedaan,
dan mag men zich wel eens afvragen, hoe het mogelgk
ë is, dat over eene zoo belangrüke zaak een zoodanig
E rapport kan worden aitgebragt, en zulks nog te meer,
i wanneer men claarhg weet, dat de W`elEol. Heer Hoofd-
r Lzgenieur van den Wat‘erstaat, de Heer Ort, die het
rapport heeft medegeteekend, tegenwoordig is geweest
bg hetgeen door de Hieren Wichers en Jaski , omtrent
het maken van die remmingen was bepaald.
Door die Commissie wordt nu ook gezegd, dat volgens
het voorstel van den Heer Dirks, Hoofd­Ingenieur van
de Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij , een dam of zee~
breker aanbeveling verdient.
Hieruit kan en moet men opmaken, dat die dam of
zeebreker door hen wel nuttig, maar geenszins noodza-
kel§k werd geoordeeld.
Wanneer men nu weet, dat, nadat de Directie der
Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij een Zeebreker als noo-
, dig aan de westzüde had voorgesteld te moeten maken en
W de Heer Hoofd­Ingenieur Dirks hiervoor reeds eene tecke-
ning gereed had en die ook aan den Heer Hoofd-Inge-
nieur van den Waterstaat ter bezigtiging stelde, dan is
het onverklaarbaar, dat beide laatstgenoemden het rapport
betreffende dien Zeebreker ook zonder reserve hebben
geteekend.
Daar nu de lange remmingen uit één rei palen be-
staan, met beplanking van zes palm en dit volgens het
oordeel der Commissie voldoende is, met beplanking van
J