HomeIets over de scheepvaart voor Amsterdam en den afsluitdijk bij SchellingwoudePagina 11

JPEG (Deze pagina), 633.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

9
Nadat de Directie had verklaard, dat aan de Oostzgde
· geen Zeebreker te pas kwam, beweerde ik daartegen, dat
daar het aan alle ervarene schippers bekend vvas, dat van
af de sluizen tot dwars van den hoek van het IJ in het
vaarwater zich omtrent 20 voet diepte bevond, en men
van daar als een gedeelte der Zuiderzee voor zich heeft,
bg tgden van harde winden en lager wal op de sluizen,
de golving en deining 11iet alleen daar nog zwaarder kan C
bestaan, dan aan de westzijde en bg invallenden winter
· en bg opdooging aldaar opschuiving van gs kan ontstaan,
een Zeebreker aan de oostzgde, vooral niet minder noodig
is dan aan de wcstzgde.
A Uit het rapport van de Commissie, die door Z. M. den
Koning tot onderzoek van alle de bekende bezwaren was
benoemd, blgkt duidelijk, dat daar aan haar omtrent de
bezwaren, die bg de Oranjesluizen voor de scheepvaart
bestonden , geene vragen ter beantwoording waren opgege-
ven, dienaangaande bg ervaren deskundigen geen be-
hoorlgk onderzoek heeft ingesteld, en daarom maar
gedeeltelgk overgenomen, wat haar door vroeger onderzoek
van anderen hiervan bekend was , hetgeen uit het vol-
gende zal blgken:
Bg het begin omtrent de veilige vaart door de sluizen
wordt door die Commissie gezegd, dat de remmingen be-
hooren gemaakt te worden, volgens het voorstel van de
heeren Wichers, Jaski en Schuttevaer; maar daar door
` hen de lengte van die remmingen niet wordt opgegeven,
is het zeker, dat die volgens hun oordeel ook 250-200
= t Meter lang moeten zgn en ook wel van eene dubbele 1·ei i
{ palen, ongeveer 2 Meter uit elkander, met eene stevige i
beplanking van 2 Meter, als noodig om er op te kunnen
verkeeren.
Nu laat men hierop volgen, dat de buitenste rem- j
mingen, zoowel aan de west- als aan de oostzgde der I
sluizen, nogthans geen 2 Meter breed behoeven te zgn, l
en met eene breedte van ’l Meter kunnen volstaan. j
E
z