HomeIets over de scheepvaart voor Amsterdam en den afsluitdijk bij SchellingwoudePagina 10

JPEG (Deze pagina), 653.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

8
hetgeen in hoofdzaak was, wat door de Directie niet de
helft was gemaakt, dat door haar op 4 Mei was voorgesteld.
Daar dit ook aan den WEd. heer Ort, Hoofd­Ingenieur P
T van den Waterstaat, de heeren Wichers en Jaski en mün
persoon bekend was, werd door den WEd. heer Hoofd­
4 Ingenieur van den Waterstaat, aan de Directie der A.mster»
pi damsche Kanaal­Maatsohapp§ gevraagd, welk plan bij haar
{ nu bestond, om verder tot voorziening te laten maken.
r Hierop werd geantwoord, dat omstreeks 70.000 vaar-
p tuigen door de sluizen geschut waren, zonder dat iets
merkbaar verkeerds was ontstaan; dat hoewel tot niets
verpligt, zü evenwel datgene had begrepen te laten maken,
l wat nu bestond, en door haar voldoende werd geoordeeld. A
Dat ofschoon niet geheel eenstemmig, het meerendeel der
Directie toch had gemeend, dat aan de westzgde een
Zeebreker moest gemaakt worden, en daar dit wel degelgk
hun gevoelen scheen te wezen, zoo bleek dit duidelijk
· door den WelEd. Heer Dirks, Hoofdlngenieur van de
Amsterdamsche Kanaal­Maatscha§pü die van zoodanigen
i Zeebreker reeds eene teekenéng had gemaakt en ter Z>ezig~
tiging stelde.
Daar zich nu die Zeebreker op dezelfde plaats bevindt,
Waar hg bg het eerste onderzoek door mg was aan«
gegeven, die toen niet alleen door allen werd afgewezen
en nutteloos beschouwd, maar zelfs door een enkel lid der
Directie, zgnde de Heer Boelen eenigzins bespottelgk werd
j genoemd, zoo is zulks in deze geschiedenis wel zoo hoogst `
i opmerkelük dit een of ander wel eens aanleiding tot na»
denken kan geven. =
BQ die gelegenheid werd door mij eene nadere teekening {
van zijn plan overgelegd, hetgeen in hoofdzaak wel gelijk
als het vorige met Zeebrekers aan de beide züden der
sluizen was; maar in plaats van hoofden en düken, nu
alleen van hoofden ter lengte van 400 Meter gemaakt,
zoo als die door de Heeren Wichers en Jaski waren op-
gegeven. _ .