HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 29

JPEG (Deze pagina), 634.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

27
gereduceerd; maar dan zal ook de lezer met mij de politiek
van het Gemeentebestuur onverklaarbaar noemen moeten.
Door overvragen wordt dikwijls alles verloren! Te
voorzien is het dat dezelfde voordeelen, thans niet ge-
, grepen, later niet meer te bedingen zijn zullen, allerminst
’ indien zich het oude ideaal des Gemeentebestuurs, waarop
het zelfs in het slot van den brief van 4 December ll.
. niet nalaten kon nog eens te zinspelen, zich eenmaal
verwezenlijken en de Staat in de plaats der Kanaal-
maatschappij treden mogt;
duidelijk is het dat Amsterdam bij hare vruchtelooze
l pogingen, om dadelijk een kanaal van m. 8.20 -- AP
j bij 35 meters bodembreedte te krijgen, het kanaal van
` m. 7.50 - AP bij 27 meters bodembreedte, dat als het
eenmaal in exploitatie gebragt is, en alle oude vooroor-
j deelen overwonnen zün, toch weldra zou zgn verdiept en
ä verbreed, op het spel zet;
j ontgaan kan het niemand dat de Gemeente, bijaldien
l den aanvankelük tegen den Staat geopenden strijd wil
voortzetten, de reis van den aarden met den pzeren pot
aanvaardt, en voor zoo veel van haar afhangt staking van
' den havenaanleg provoceert;
l en vast staat het dat dan de historicus, die na jaren,
als de droom van Hnmvmns, aan het hoofd van dit geschrift
afgedrukt, realiteit geworden is, de pen mogt opvatten
om het verval en den ondergang van"Amsterdam te
‘ beschrijven, zal hebben aan te vangen met het verhaal,
hoe haar Bestuur ten jare 1875 in eene zaak, waarbij het
j leven van Neêrland's hoofdstad betrokken was, des bewust
hoog spel gespeeld, en het spel verloren heeft.
Amslerrlmn, 5 J2l11l1ï1'lj 1875.
z