HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 28

JPEG (Deze pagina), 694.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

>
ä 26
l heeft, volgt hieruit, dat die watervlakten eenmaal bij de
j verwachte ontwikkeling van handel en scheepvaart het
groote dok van Amsterdam moeten worden, waar de
è Gemeente anders geen plaatselijke havengeld of andere 1
A belastingen zoude kunnen heffen.
Eindelijk wil de Maatschappij aan de Gemeente tegen
den door haar geboden prijs van f 2500,- per hektaar
of 25 Gents per centiare meter) voor den aanleg
van eene Houthaven overdragen 48 hectaren van den _
ingedijkten Polder Ill. Bedenkt men dat deze grond »
uitmaakt het beste gedeelte van de 100 hectaren, welke
immer als toekomstig bomuterweivz beschouwd, en bn de A
ten _jare 1864 aan de Staten-Generaal overgelegde stuk- 4
j ken op eene rentegevende waarde van f 20,000.- per A
hectaar of _/' 2.- per centiare aangenomen zijn, en dat A ­
zelfs bij de jongste veiling in October de 80 naast bij .
. Halfweg gelegen hectaren als bouwland f 2800,- per
l hectaar of 28 Gents per centiare, dus nog meer dan den
door de Stad geboden prijs opgebragt hebben, dan mag
men gerust aannemen dat de werkelijke actuele waarde °3
dier 48 over te dragen, aan het vaarwater vlak bij ‘
Amsterdam gelegen hectaren voor de Maatschappü min-
stens f 7,500.- per hectaar of 75 Gents per centiare
is, en dat de Gemeente daarop in vergelijking tot den S
onteigeningsprijs minstens j' 240,000 spaart.
, Voegt men hierbij f 300,000.- wegens de renten der G
_ subsidiën van 1860 en 1868, welke door de latere uit-
keering daarvan niet door Amsterdam geleden worden, g
hoezeer kanaal en haven - zg ’t ook niet geheel vol-
j tooid - toch nog vóór den bepaalden tijd opengesteld, j
g en op dat tijdstip tot de volle diepte gebragt zullen zijn, j
l dan is het uitgemaakt dat in verschillende vormen reeds 3
eene belangrüke inhouding op de subsidie wordt toegepast, en {
deze eigenlijk van 3 tot niet veel meer dan 2 millioen wordt J
I