HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 27

JPEG (Deze pagina), 701.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

25
Mogelijk zün er financiers genoeg, die, van oordeel
dat de gemeentelasten reeds te hoog zgn opgedreven, en
dat 3 millioen geen bagatel is, dat men zoo gemakkelijk
loslaten moet, gaarne zien dat het Gemeentebestuur ’t
‘ er maar op wage, en in de hoop dat dan de Staat toch
wel den golf breker maken zal, de bijdrage blijve wei-
I geren of, wat het zelfde is, blijve aanbieden op onaan-
nemelijkeu voorwaarden. Zij dienden evenwel de moge-
j lijkheid dat hunne berekening fale, ook in het oog te
j houden, en zich de waarheid te binnen te brengen, dat
g de zuinigheid vaak de wijsheid bedriegt, en dat de be-
j sparing van 3 millioen de belastingpligtigen weinigbaten
zal, wanneer de hoofdstad, eenmaal gewend aan eene
Y breed ingerigte huishouding, en zuchtende onder een
T hoog opgevoerde schuldenlast, pas aangegaan met dis-
V contering van de welvaart, die uit het Noordzeekanaal
V voortvloeüen moest, over eene kwijnende en afnemende
E _ bevolking de kosten dier huishouding met de renten en
W aflossing van hare schuld zal moeten omslaan.
I Voorzeker mag de politiek van het Gemeentebestuur
gewaagd heeten; maar nog onverklaarbaarder wordt die,
wanneer men let op de voordeelen, welke het Gemeente-
bestuur thans van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij
{ bedingen kan. Blijkens den brief harer Directie van 30
November 1874 (Zie Bälage van het Bijblad N. 74 XV)
heeft zij zich bereid verklaard aan de Gemeente om niet
af te staan eene oppervlakte van ongeveer 40 hectaren
l buiten den Paardenhoek, in de concessie tot droogma-
king begrepen, en het geheele IJ beoosten de stad tot
l den Paardenhoek en bewesten de stad ongeveer tot
_Oostzaan, uitgezonderd eene strook van 100 meters langs
den noordelijken oever. In geld is de afstand van deze
gedeelten van het IJ voor alsnog niet wel uit te drukken;
doch dat zij voor de stad zeer belangrijke kapitaalwaarde
l
4
al
1