HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 26

JPEG (Deze pagina), 676.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB


24;
onzen waterweg af te trekken, nu ook onze wispelturig­
heid, maar boeten moesten door dien waterweg zelve
verder te bekostigen; en als die leer in den lande propa-
gande maakte, zou alligt in het parlement weerklank ­
vinden.
Niet zonder beteekenis of grond zeiden de Ministers
in hun jongsten brief van 23 December ll. aan het
Gemeentebestuur: >> De meerdere diepte en breedte, thans
» voor het eerst uwerzüds geëischt, mogen als wensehelük _
verkend worden, thans is het te doen om de voltooning en l
>> openstelling van het lcanaal, DIE GEVAAR LOOPEN, te verze­
= >>heren", en eindigen Hunne Excellentiën met deze kern- j
j achtige waarschuwing: >> Het hoofddoel van dit ons schrijven
j >>is echter om Clëll Raad van Amsterdam op ernstige wijze A
>>en met volkomen overtuiging te herinneren, dat het lot
Z >>van den sedert 200 lang hegeeralen rwaterweg thans voor g
ä >>een zeer groot aandeel van enne nadere beslissing afhangt." j
Zullen wg die waarschuwing in den wind slaan, en f
ë tevens het oog sluiten voor teekenen als de uit het hart ·
der Tweede Kamer gesproken woorden van het invloedrijk
, lid BLUss13 in de zitting van den 17ü<>¤ December ll. 1)
Zoo ja, dan zgn wij willens blind, en mogten wel bedenken
dat, qaos Di perdere volant, prins coecantf 2) ej
1) ,,Zeer stellig zijn er een groot aantal leden, en daaronder behoor ik,
l ,,die verpligt zouden zijn hunne stem aan dit wetsontwerp te weigeren,
,,indien de Gemeenteraad van Amsterdam zoo weinig belang stelt in het
p ,,bezit van een zoo belangrijk middel van gemeenschap met de zee, dat hij
4 ,,niet terug kwam op zijn besluit, en een katagoriseh besluit nam, waarbij
,,hij verklaarde, dat hij bereid was de toegezegde 3 millioen aan de Kanaal-
`, Hinaatschappij te verleenen, wanneer de Tweede Kamer kon besluiten hare
i Htoestemming te geven tot de uitgave, die vereiselit wordt voor den golf-
j ,,breker;" en verder. ,,Indien er vertraging ontstaat, dan vraag ik; aan
l ,,wien de schuld ?" aan wien anders dan aan den Gemeenteraad van j
,,Amsterdam ?"
2) de goden, als zij tot iemands ondergang besloten hebben, hem eerst E
j plegen blind te maken. ii
4 l
i l
l
l
4
x
4 4
1