HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 24

JPEG (Deze pagina), 697.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

|
22
en bepaalt er zich toe eenige verbeteringen op te som-
t men,- die geschikt zijn om het publiek te doen water-
1 tanden, en om door de tegenstelling het bestaande ontwerp ·
, in discrediet te brengen, doch die vooreerst 11iet onmis- ­
baar, wèl onbereikbaar zgn.
E Dat in 1868 de Raad bij het uitloven van de subsidie
aan geen dier verbeteringen gedacht, veelmin er van »
' gesproken heeft, moest alleen reeds een voldoend motief ` ,
, zijn om dezelve nu niet te eisohen; maar vooral behoorde
i het Gemeentebestuur zich te binnen te brengen, zóó dat
het in 1865, op het algemeen plan, waarnaar thans ge-
t werkt wordt, gehoord, mede geen enkele dier verbeteringen
1 aan de hand gedaan, en tegen het plan geen enkele be-
denking gemaakt heeft, als dat in het eigen plan der
Gemeente van 1853 het Kanaal nog 1/2 meter minder
diep, en 8 à 9 meter smaller, en de slagdrempel der
1{oordzeesluizen 1neter 1.15 hooger dan volgens de tegen-
woordige concessie ontworpen waren. _
Geeft het verleden geen regt of aanleiding tot de thans
gedane hooge eischen, het tegenwoordige wettigt die ä
1 evenmin. Juist op het oogenblik dat de Staat circa 31/2 `?
jg millioen boven de oorspronkelijke raming aan den Am-
sterdamsehen Waterweg te koste leggen wil, te voorschijn j
t te komen met eischen, die in elk geval veel meer dan o
diezelfde som vertegenwoordigen, en daarbij in uitzigt te ·
stellen, dat men anders de toevallige omstandigheid, dat
i overmagt de voltooijing van het werk op 1 Augustus 1876 W
vermoedelijk beletten zal, te baat zal nemen om een’
I vroeger toegezegde bädrage terug te houden, is zeker
geen bedachtzame politiek, en allerminst het middel om 1
de wetgevende magt in de stemming te brengen, welke
ii haar moet doen besluiten den Staat verdere offers voor
het kanaal op te leggen. Veeleer is daarvan het gevolg 1
te wachten, dat de wetgevende magt -­­ wanneer Amster- 1
l
je
l i
l
· l
l J
r ,
l E