HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 23

JPEG (Deze pagina), 670.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

21 `
haven werden indertijd door een van de Ingenieurs der
Maatschappij ontworpen, als waarschijnlijk noodig om te
4 . voorkomen dat de kabbeling van het water in de haven
g de geul van den Kanaalmond door het hooge strand
telkens digtwoelde of verondiepte. De Staatscommissie
. van Februarij 1873 zijn denkbeeld, dat die dammen noo-
W dig waren om steeds den onbelemmerden toegang uit de
j haven tot het kanaal te verzekeren, overnemende, drukte
j dit uit in de woorden: »0m uit het Iccmaol in de hawaii
i te ïcomen/’ - Die uitdrukking heeft het Gemeentebe-
I stuur tot de opvatting gebragt, dat deze dammen uit
v een scheepvaartkundig oogpunt noodig waren; en in die
meening aan de conclusie der Staatscommissie zich refe-
rerende, bragt het zonder ander motief dit werk op zün
lüst van verlangens. Het spreekt echter van zelf dat,
zoolang de noodzakeläkheid er van door de ervaring niet
` gestaafd is, tot het maken van zoodanig kostbaar hulp-
werk ook door de Maatschappij geen verbindtenis kan of
H mag worden aangegaan.
_ Strekken de voornaamste veranderingen, hierboven be-
i handeld, welke overigens het Gemeentebestuur in het
i kanaalplan vordert, werkel§k om dit te verbeteren,
i daaruit vloeit geenzins voort dat het verstandig doet
ri met hiervan te maken eene conditie sim qua mm, eene
H voorwaarde, zonder Welke het van het kanaal, gelük het
i ontworpen is, niet gediend wil. Het is in den Raad eene
geliefde gemeenplaats geworden, dat Amsterdam - zal
het de toezegging van eene büdrage van 3 millioen ge-
‘ stand doen - een >>bmi/cbacw~" kanaal moet erlangen;
g doch men dispenseert zich daar regelmatiglijk van de
bewijsvoering, dat het kanaal in aanleg onbruikbaar is,
s
i
z
F