HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 22

JPEG (Deze pagina), 709.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

sl l
il
t 20
reeds voor e11 achter de Noordzeesluizen over eene aan-
t zienlijke oppervlakte de hooge duinen doe weggraven om
j eene soort van binnen havenkommen te erlangen, niet te ,
` regtvaardigen; te minder omdat het Gemeentebestuur zoo ‘ `
weinig de daad aan het woord paarde, en zoo weinig
medewerking betoonde, dat het de gelegenheid om den 1
aannemer een débouché voor het daar te vergraven zand ,
t te verschaffen niet heeft willen benuttigen, en van zgn g
aanbod om tegen 65 cents per kubiek meter het za11d
voor de kade langs den Oosterdokdijk aan de Stad te _
leveren geen gebruik heeft willen maken, maar den I
25 November ll. (zie Gemeenteblad afdeeling I, blz. 953 I
en afdeeling II, blz. 775), dus nadat het de kanaalver­ ;
breeding van de Regering gevorderd had, en lang nadat j
zoo in de Kamer van Koophandel als in de11 Gemeenteraad
gewezen was op de wensehelijkheid om ter bevordering
l van kanaalverbreeding het zand voor de kade door den W
kanaalaannemer te doen leveren, verkozen l1eeft die ,
leverantie van 650,000 à 1 millioen kubieke meters aan
I de Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij te gunnen tegen
p. denzelfden prüs van 65 cents en met den last, dat die nl
maatschappü het monopolie der explotatie van de kade I
hebben Zei.
l De twee overige vorderingen, in den brief van het
l Gemeentebestuur van 4 December ll. opgegeven, betroffen
; bijzonderheden, welke met de deugdelijkheid va11 het
F Kanaal in geen of een zeer indirect verband staan. De
j inrigting van de suatiesluis bij Sehellingwoude tot inla-
ting van water zou reeds hebben plaats gehad, had niet
zoolang onzekerheid bestaan, of het peil op m. 0.50 - AP
bepaald blijven, of tot m. 0.30 - AP verhoogd worden
ia zou, omdat in het laatste geval de middelen tot waterin­
lating veel grootere capaciteit moeten erlangen. - De
dammen of kribben aan den mond van het Kanaal in de
ii
li