HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 21

JPEG (Deze pagina), 679.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

_ ' 19
VVat intusschen beslissend is, bestaat hierin dat voor
de verlangde verbreeding ook beoosten Velsen noodig
W is gedeeltelijke wegbaggering van de blinde bermen,
welke tot steun van de droogmakerijdijken zijn gespaard,
i en zoo door de Ingenieurs van den Waterstaat als door
die van de Maatschappij in de eerste jaren daartoe nog
onmisbaar verklaard zijn. Dat de Regering en de Maat-
W schappij in strüd met deze verklaring der meest bevoegde
I deskundigen, toch tot die wegbaggering dadelijk zullen
overgaan uit ontzag voor de apodietische verklaring van
j het Gemeentebestuur, dat er geen bezwaar voor afschui­
ving in te zien is, doch zonder aanbod om de risico
W voor rekening der Gemeente te nemen, schijnt wel wat
' veel gevergd.
i Eindelijk dient te worden in het oog gehouden dat
. verdieping en verbreeding zoowel binnen als buiten de
Noordzeesluizen slechts zgn quaestiën van tijd, omdat er
geenerlei reden is om aan te nemen dat ­- als de be-
' hoefte daaraan bij ontwikkeling van de scheepvaart zich
zal doen gevoelen en, wanneer de deugdelijkheid van
^l" kanaal en haven overigens zich proefondervindelijk ge-
staafd, en den thans bg velen nog heerschenden twijfel _
aan het welslagen der zaak verdreven zal hebben - de
, Staat minder bereid zou worden bevonden om die verbe-
teringen aan te brengen, dan hü zich nu betoont tot
eene opoiïering van 31/2 millioen voor de versterking van
de havenhoofden. Die verbeteringen komen dan gaande-
W weg van zelve, d. w. z.: Wanneer de publieke openie op
i goede gronden in het belang van de scheepvaart, en niet
om een Concessionaris of de Regering te bemoeijelijken,
er om vraagt, dan is zeker bij de VVetgevende Magt
j sympathie te vinden voor haar verlangen en dit spoedig
{ verwezenlijkt te zien.
Om die laatste reden is ook de eisch, dat de Staat nu

E
{T
·