HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 20

JPEG (Deze pagina), 700.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

fl
l
l
1 is
pen van 72 decimeters vermeld, en waren er 77 of nog l
niet 11/2°/O, welke van meter 5.90 tot meter 7.10 diep gingen.
_ Hoeveel daaronder waren, welke dieper gingen dan j
6.90 of 7 meters, is ook niet juist op te geven, maar deze ’
kunnen gerust op een zeer onbeduidend getal gesteld
; worden. Komen enkele schepen van dat charter naar
i Amsterdam, dan waren zij des noods een paar decimeters
tv in de voorhaven te ligten.
In ieder geval zal het wel tot de groote zeldzaam- j
heden behooren, dat twee zeekasteelen van 72 decime­
> ters diepgang tusschen Velsen en Amsterdam (bewesten
Velsen wil de Regering den kanaalbodem tot 35 meters
verbreeden) elkaêr ontmoeten, en is het te veel gevergd,
j dat voor die eventualiteit 81/2 tonnen gonds worden uit- di
l gegeven, te meer omdat, als de monden der zijkanalen `
_ van Spaarndam, Halfweg en de Zaan tot wisselplaatsen
A voor die soort van schepen worden ingerigt, het mogelijk
_" oponthoud al uiterst gering zou worden.
Met meer regt is de verbreeding veelal aanbevolen
tot het matigen van den stroom bij spuijing in het ‘
naanwste deel van het Kanaal tusschen Velsen e11 de aa
V Noordzee. Aan dit bezwaar zal de verbreeding met 8
t meter, waartoe zich de Regering bereid verklaarde, in niet
jl onbelangräke mate te gemoet komen; en dat overigens j
Z dit bezwaar zoo ernstig niet is, als men bij de pogingen t
. om het Noordzeekanaal, gelnk het in aanleg is, in de ,
Y publieke schatting te bederven, vaak hoort voorstellen, _
kan hieruit worden nagegaan, dat de sterkste stroom,
i welke naar de berekeningen der Staatscommissie van '
l 1873 gedurende enkele zeer regenachtige dagen op dat 1
kanaalpand kan voorkomen., is 44 centimeters per seconde, l
j terwül blijkens de waarnemingen van den Provincialen
_i Waterstaat op het Noord-Hollandsch Kanaal de stroom
soms de snelheid van G6 centimeters bereikt.
` té
ï jl
2 E.
r