HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 19

JPEG (Deze pagina), 634.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

l
I
1
1 17
elkaar te passeeren, op die diepte eene breedte van 35
meters, dat is bij hellingen van 2 op 1 ter diepte, waar
zulke schepen het wüdst zijn, eene breedte van j 37
meters, of eene tussehenruimte van 13 meters noodig
hebben.
Daarbij komt 1°. dat schepen, wier uiterste lastlijn
72 decimeters is, zelden zoo beladen worden, dat die lün
bereikt wordt, 2°. dat het nog zeer twijfelachtig is of
j er schepen van 72 deeimeters diepgang op Amsterdam
A zullen varen. Op dit oogenblik heeft -- zoo ik meen -­-
onze koopvaardüvloot slechts één schip, de ]V00nd­B¢·aZ»ant,
dat, tot zinken toe geladen, zoo diep gaat; en de tegen-
woordige strekking van den scheepsbouw is niet om
meerderen diepgang aan de nieuwe schepen te geven,
maar veeleer om door verlenging den diepgang te ver-
minderen. 1)
Aan het Nieuwe Diep kwamen in 1873 slechts 5 schepen
binnen van grooteren diepgang dan 65 decimeters; en
van 72 deeimeters was daaronder geen enkel. De grootste
diepgang, waarmede een der booten van de Maatschappij
'(iï Nederland te Nieuwe Diep nog binnengekomen of uitge-
gaan is, was in Engelsche voeten 21’7 (Prins van Oranje
en Conrad) gelijk meter 6.27*. Op 5434 scl1epen, welke
in 1871 geladen Antwerpen verlieten, worden geen sche-
1) De volgende vergelijking van vroegere en tegenwoordige schepen onzer
vloot kan mijne stelling bevestigen. De Flevo, gebouwd in 1836, had bij
een draagvcrniogen van 1600 ton een diepgang van 74 decimcters; een
andere Flevo, gebouwd in 1861, bij een draagvermogcn van 1830 ton een
diepgang van 69 deeinieters en de .»lm·01·c, gebouwd in 1867, bij een
’ draagvermogen van 2000 ton een diepgang mede van 69 decimeters. De
á Jupiler van 1300 ton, gebouwd in 1841, ging 70 (1CCl1llf)llG1’S(1lCl);(lLE
1 ./lime E/izc, in 1870, en de Thorbecke, in 1873 gebouwd, beide ook van
1300 ton, gaan 54 decimcters diep.
Toch maakte in 1865 het Gemeentebestuur geen bedenking tegen de ondicpte
van het Kanaal, maar acht het dit deswegen in 187-L onbruikba ar.