HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 18

JPEG (Deze pagina), 675.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

l
l
· ë 1
` l
ie j
'
krachtens hare roeping als uitvoerende Magt niet aan
derden delegeren kan, en wüders zonder zeIcev·/mid omtrent
die subsidie geen besluit wil nemen om den golfbreker
te maken, d. i. zich voor 31/2 millioen dieper in de zaak -
te steken, en dit besluit ­­ zal het niet te laat komen -
geen uitstel lijdt.
Ik reken het daarom geen’ overbodige zaak, de uitdruk-
kelijk verlangde en altans niet uitdrukkelijk losgelaten .
eischen van extra werk afzonderlijk te toetsen aan de ,
vraag, of zij onmisbaar zün, 611 wel onmisbaar in die i
mate, dat men - gelijk het Gemeentebestuur deed of
11og doet - het Kanaal zonder die extra werken er aan
wagen en om verwerpen moet. j
Men vindt er onder, behalve de reeds behandelde peil- j
verhooging, in de tweede plaats verdieping van het Kanaal
buiten de Noordzeesluizen - zeker een zeer nuttigen
maatregel, omdat anders bp enkele malen voorkomende
sterke afwaaijing va11 de zee bij hevigen oostenvvind zeer
diepgaande schepen zich zouden moeten haasten binnen
te schutten of zee te kiezen -, en eene verdieping van 'li
het Kanaal binnen de sluizen tot 8.20 meter - AP met
J verbreeding van den bodem tot 35 meter, »opdat schepen
i >> van 72 decimeter diepgang elkander gemakkelijk kunnen
>> p asseeren. ’ ’
Omtrent die verbreeding en verdieping binnen de sluizen
zij vooreerst opgemerkt, dat zij wel is waar de waarde
van het Kanaal nog zouden verhoogen, maar niet onmisbaar
p zijn om het voor schepen van 72 decimeters bevaarbaar j
ik te maken, daar deze bij een peil van meter 0.20 - AP j
slechts tot meter 7.70 of op het meest meter 7.80 - AP, E
" en bij een peil van meter 0.30 - AP slechts tot meter
.4 7.50 a meter 7.60 -- AP reiken, en geen 5 Ia 6 of7a8 i
decimeters water onder den kiel vereisehen noch, om