HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 14

JPEG (Deze pagina), 716.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

1 12
1872 Afd. I blz. 38 en volg.) reeds door Burgemeester
en Wethouders de voordragt gedaan, en den 14°“ Februarij
daarop (Gemeenteblad van 1872 Afd. II blz. 111 en volg.)
door den Gemeenteraad het besluit genomen. In deze
voordragt vindt men het stoomtuig, het uitlozingskanaal
en de uitwateringsluis terug onder de letters (»het
>>maken va11 3 of 4 stoomtuigen, elk van `30 paarden-
»kraehten, aan het einde va11 den Stadsvest bij den ,
$>St. Anthonie’s of Diemerdijk"), g. (»het maken van een
»met de Stadsvest verbonden lozingskanaal"), en /1. (»het
>>bouwen aan het einde va11 dit lozingskanaal van eene
>>sluis 12 meters wijd in den Doksdijk bij Zeeburg").
Aan het Besluit tot den aanleg van al die werken is nooit
gevolg gegeven. (1) Waaroni dat niet gebeurd is heeft mij
niet met zekerheid kunnen blijken; maar het lijdt geen twijfel
dat -­ ware het wel gebeurd - dezelfde werken niet bij
brief va11 Februarij 1874 aan Gedeputeerde Staten als
ee11 >>uitsZz¢ite2zcZ _qev0Zg" van de lang 11a 14 Februarij 1872
‘ eerst beraamde peilverl1ooging en als een door den Staat
te dragen last voorgesteld hadden kunnen worden.
e De seliutsluis in het Westerkanaal zou noodig zijn 1-
bij eene peilverhooging tot m. 0.20 -· A.P of tot het
lijdelijk peil van Amsterdam, omdat dan afscheiding van
{ ._......__
i (1) Wel heeft 1nen eene sluis gebouwd en een kanaal gegraven, welke
tengevolge van misverstand of onaange11aa111l1eden tusschen deu Wethouder
va11 Publieke Werken en de deskundigen, op wier advies het besluit ge-
nomen was, schijnen ontaard te zijn i11 een schutsluis en ee11 scheepvaartkanaal
(zie Gemeenteblad va11 1872, afdeeling I, bladz. 837 (311 volg.) maar hier-
mede was aan het besluit van 14 Februarij 1872 geen gevolg gegeven;
. waarom dan ook in den brief van het G·en1eentebestuur aan Gedeputeerde
Staten van Februarij 1874 gezegd wordt; ,, dit uitlozingskanaal moet niet
”VC1'’'3,T(l worden met de vóór eenigen tijd van Gemeentewege gegraven vaart,
( ,,die met de aan het einde daarvan gebouwde sehutsluis voor de scheepvaart
,,bestemd is, en zoodra zij daarvoor wordt gebruikt zelfs onder gewone
( ,,omstaiidiglieden niet het oog op de stroonisnelheid 11iet gelijktijdig als
· ,,uitlozingskanaal dienst ka11 doen/’
»
l